We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
25 січня 2024

Senior System Analyst (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

We are Raiffeisen Bank Ukraine, the Ukrainian bank. For 30 years we have been creating and building the banking system of our country. We were and are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

Our IT team #RaiffeisenTech are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our priority is to provide the best quality of service. We strive to strengthen our competitive advantages by innovating, identifying and exploiting new opportunities. We are guided by values that provide a clear framework for our actions. More than 5,000 employees and nearly 3 million customers are the focus. #RaifTeam integrates the principles of diversity, equality and inclusion into the way we work. Combining the principles of people-centredness and innovation at work is our way.

Become part of the #RaifTeam — people who are with us in the movement of innovation.

Your responsibilities:

 • Collecting, analyzing, and documenting software requirements
 • Collaborate with business owners to clarify their requirements for new or enhanced business processes/products
 • Prepare specification documents for approved decisions
 • Develop a system-level view to ensure consistency in requirements
 • Facilitate the alignment of end user requirements with system capabilities
 • Explore integration points with external/internal systems and help development teams with integration
 • Collaborate with development teams to understand architecture implications for business decisions

Preferred qualifications:

 • A minimum of 3-5 years of experience in the field of system analysis, preferably in the financial sector or digital product industry
 • Understanding of banking operations, customer service processes, and regulatory requirements related to customer onboarding
 • Knowledge of system analysis and design methodologies.
 • Experience with CASE tools and process modeling software (e.g., Visio, Enterprise Architect).
 • Understanding of architectural concepts, including web services, databases, and security systems.
 • Knowledge of SQL for database work.
 • Experience with Agile and Scrum development methodologies
 • The ability to analyze business requirements and translate them into technical specifications.
 • Experience in creating documentation, including use case diagrams, functional requirements, and technical specifications
 • Excellent communication skills, including the ability to effectively interact with business users and developers
 • The ability to present complex information in simple terms
 • Understanding of customer onboarding processes and regulatory requirements in this area
 • Knowledge of modern digital solutions and technologies used to enhance customer experience and security
 • Analytical thinking and the ability to identify problems and propose solutions
 • Proficiency in the English language to work with documentation and communicate with international colleagues

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program

Our team on social media:

Facebook

__________________________________________________________________________________________________

Ми — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Наш пріоритет — бездоганна якість послуг. Ми прагнемо зміцнити наші конкурентні переваги шляхом втілення інновацій, пошуку та використання нових можливостей. Ми зосереджені на цінностях, які є чітким орієнтиром для дій. У центрі уваги понад 5000 співробітників та майже 3 мільйони клієнтів . #Райфкоманда інтегрує принципи різноманіття, рівності та інклюзивності у повсякденну роботу. Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях.

Станьте частиною #Райфкоманди — людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Про проєкт:

Райффайзен Банк Україна, частина Райффайзен Банк Інтернешнл АГ, запрошує до своєї команди “Digital onboarding”. Системного Аналітика. Як провідна фінансова організація в 14 країнах. Райффайзен Банк Україна активно впроваджує свою цифрову трансформацію та шукає ентузіастів і мотивованих людей, які приєднаються до своєї команди. Як аналітик Digital Onboarding System, ви працюватимете над інноваціями, які створюють високоякісну взаємодію з клієнтами, допомагаючи здійснити революцію в банківській галузі.

Що ви будете робити:

 • Збір, аналіз і документування вимог до програмного забезпечення
 • Співпраця з business owners, щоб уточнити їхні вимоги до нових або вдосконалених бізнес-процесів/продуктів
 • Підготовка специфікаційних документів для ухвалених рішень
 • Розробка " a system level view," щоб забезпечити узгодженість вимог
 • Узгодження вимог кінцевого користувача з можливостями системи
 • Дослідження точки інтеграції із зовнішніми/внутрішніми системами та допомога командам розробників з інтеграцією
 • Співпраця з командами розробників, щоб зрозуміти наслідки архітектури для бізнес-рішень

Необхідні знання та досвід:

 • Мінімум 3-5 років досвіду у сфері системного аналізу, бажано у фінансовому секторі чи індустрії цифрових продуктів
 • Розуміння банківських операцій, процесів обслуговування клієнтів і нормативних вимог, пов’язаних з адаптацією клієнтів
 • Знання системного аналізу та методології проектування
 • Досвід роботи з інструментами CASE та програмним забезпеченням для моделювання процесів (наприклад, Visio, Enterprise Architect)
 • Розуміння архітектурних концепцій, включаючи веб-сервіси, бази даних і системи безпеки
 • Знання SQL для роботи з базами даних
 • Досвід роботи з Agile та Scrum методологіями розробки
 • Здатність аналізувати бізнес-вимоги та перетворювати їх у технічні характеристики
 • Досвід створення документації, включаючи схеми варіантів використання, функціональні вимоги та технічні характеристики
 • Відмінні комунікативні навички, включаючи здатність ефективно взаємодіяти з бізнес-користувачами та розробниками
 • Здатність подавати складну інформацію простими словами
 • Розуміння процесів адаптації клієнтів і нормативних вимог у цій сфері
 • Знання сучасних цифрових рішень і технологій, які використовуються для покращення клієнтського досвіду та безпеки
 • Аналітичне мислення та здатність визначати проблеми та пропонувати рішення
 • Володіння англійською мовою на високому рівні для роботи з документацією та спілкування з іноземними колегами

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах

Соціальний пакет та програма Wellbeing: 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook