We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
1 вересня 2023

Senior Automation QA Engineer (вакансія неактивна)

Київ

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are a Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices and work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating innovative personal power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

We are looking for a proactive engineer who can take full ownership of his/her own part and can suggest and bring best practices to the process. The ideal candidate should be strong in testing and coding and should understand what is worth testing and covering with test automation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

Your responsibilities:

 • Independently design, develop, and implement automated and non-automated tests
 • Review product requirements, functional specifications, and design specifications to prepare automated test cases
 • Collaborate with stakeholders to understand their emerging demands and develop strategies and frameworks accordingly
 • Automate the execution and verification of reports generated by our products
 • Support the implementation and improvement of build test processes, environments, and scripts
 • Utilize current technologies to develop extensible automation infrastructures

Preferred qualifications:

 • Strong experience in designing technical functional and non-functional tests
 • Expertise in API and UI test automation
 • Experience with enterprise-level test documentation
 • Excellent command of Java programming language using SpringBoot
 • Proficiency in test automation tools, including JMeter, JUnit, TestNG, Selenium, RestAssured
 • Good understanding of web services testing practices using AWS, ELS, K8s
 • Strong knowledge of backend automation testing
 • Autonomy in using GitHub and GitHub Actions
 • Excellent SQL/NoSql (PostgreSQL, MongoDb, ElasticSearch)
 • Experience with contract testing / CDC (PACT, Spring Cloud Contract)
 • Good understanding of Agile/Scrum methodologies

Will be a plus:

 • Experience\understanding of Banking\Financial domain
 • Proficiency in manual testing.
 • Automation testing experience with Postman
 • Experience of test automation using Apache Kafka
 • Familiarity with Angular framework

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement in large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, a unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supplies and bomb shelters are provided to perform duties.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, and internal competitions. The possibility of obtaining T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills training at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement in social projects.

Attractive social package and well-being: 28 days of paid vacation, medical insurance, and official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

__________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Ми шукаємо ініціативного інженера, який може взяти на себе повну відповідальність за свою власну частину та може запропонувати та застосувати найкращі практики в процесі. Ідеальний кандидат має бути сильним у тестуванні та кодуванні та повинен розуміти, що варто тестувати та охоплювати автоматизацією тестування.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Що ви будете робити:

 • Самостійно проектувати, розробляти та впроваджувати автоматизовані та неавтоматизовані тести
 • Переглядати вимоги до продукту, функціональні специфікації дизайну, щоб підготувати автоматизовані тестові випадки
 • Співпрацювати із зацікавленими сторонами, щоб зрозуміти їхні потреби, що виникають, і відповідно розробити стратегії та рамки
 • Автоматизувати виконання та перевірку звітів, створених нашими продуктами
 • Підтримувати впроваджувати та вдосконалювати процеси тестування збірки, середовищ і сценаріїв
 • Використовувати сучасні технології для розробки розширюваних інфраструктур автоматизації

Необхідні знання та досвід:

 • Значний досвід у розробці технічних функціональних і нефункціональних тестів
 • Експертиза в автоматизації тестування API та інтерфейсу користувача
 • Досвід роботи з тестовою документацією
 • Володіння мовою програмування Java за допомогою SpringBoot
 • Володіння інструментами автоматизації тестування, включаючи JMeter, JUnit, TestNG, Selenium, RestAssured
 • Добре розуміння практик тестування веб-сервісів за допомогою AWS, ELS, K8s
 • Глибокі знання тестування серверної автоматизації
 • Автономність у використанні GitHub і GitHub Actions
 • Відмінний SQL/NoSql (PostgreSQL, MongoDb, ElasticSearch)
 • Досвід контрактного тестування / CDC (PACT, Spring Cloud Contract)
 • Добре розуміння методології Agile/Scrum

Буде плюсом:

 • Досвід \ розуміння банківської \ фінансової сфери
 • Manual testing
 • Досвід тестування автоматизації з Postman
 • Досвід автоматизації тестування за допомогою Apache Kafka
 • Знайомство з фреймворком Angular

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook
Instagram