We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
19 жовтня 2023

Senior System Analyst (вакансія неактивна)

Київ

We are Raiffeisen Bank Ukraine, the Ukrainian bank. For 30 years we have been creating and building the banking system of our country. We were and are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

Our IT team #RaiffeisenTech are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our priority is to provide the best quality of service. We strive to strengthen our competitive advantages by innovating, identifying and exploiting new opportunities. We are guided by values that provide a clear framework for our actions. More than 5,000 employees and nearly 3 million customers are the focus. #RaifTeam integrates the principles of diversity, equality and inclusion into the way we work. Combining the principles of people-centredness and innovation at work is our way.

Become part of the #RaifTeam — people who are with us in the movement of innovation.

About the project:

Development of a new banking mobile application for Android / iOS / Huawei. Our main aim is creating excellent user experiences to make our app interactive, intuitive, and user-friendly with using most common technologies and approaches.

Your responsibilities:

 • Collecting, analyzing and documenting software requirements
 • Collaborate with business owners to clarify their requirements for new or enhanced business processes/products
 • Prepare specification documents for approved decisions
 • Develop a system level view to ensure consistency in requirements
 • Facilitate the alignment of end user requirements with system capabilities
 • Explore integration points with external/internal systems and help development teams with integration
 • Collaborate with development teams to understand architecture implications for business decisions

Preferred qualifications:

 • 3+ years of relevant professional experience
 • Experience in the financial/banking industry, preferably in product management
 • Excellent analytical skills, able to design complex data flows and business processes
 • Basic knowledge about SOA, microservices, UML, BPMN, SQL (DML, DDL)
 • Experience in API specification, web-services and integration scenarios (including data flow & logic of components for integration)
 • Strong problem solving skills, attention to details and result-oriented mindset
 • Excellent interpersonal communication, negotiation and meeting facilitation skills
 • Passionate team player, committed and self-motivated
 • English level — Intermediate (or higher)

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program

Our team on social media:

Facebook

__________________________________________________________________________________________________

Ми — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Наш пріоритет — бездоганна якість послуг. Ми прагнемо зміцнити наші конкурентні переваги шляхом втілення інновацій, пошуку та використання нових можливостей. Ми зосереджені на цінностях, які є чітким орієнтиром для дій. У центрі уваги понад 5000 співробітників та майже 3 мільйони клієнтів . #Райфкоманда інтегрує принципи різноманіття, рівності та інклюзивності у повсякденну роботу. Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях.

Станьте частиною #Райфкоманди — людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Про проєкт:

Ми розробляємо новий банківський мобільний додаток для Android / iOS / Huawei. Наша основна мета — створити відмінний клієнтський досвід, зробити наш додаток інтерактивним, інтуїтивно зрозумілим і зручним для користувачів з використанням провідних технологій і підходів.

Що ви будете робити:

 • Збір, аналіз і документування вимог до програмного забезпечення
 • Співпраця з business owners, щоб уточнити їхні вимоги до нових або вдосконалених бізнес-процесів/продуктів
 • Підготовка специфікаційних документів для ухвалених рішень
 • Розробка " a system level view," щоб забезпечити узгодженість вимог
 • Узгодження вимог кінцевого користувача з можливостями системи
 • Дослідження точки інтеграції із зовнішніми/внутрішніми системами та допомога командам розробників з інтеграцією
 • Співпраця з командами розробників, щоб зрозуміти наслідки архітектури для бізнес-рішень

Необхідні знання та досвід:

 • 3+ роки відповідного професійного досвіду
 • Досвід у фінансовій/банківській галузі, бажано в управлінні продуктами
 • Досвід аналізу бізнес-процесів, системного аналізу та розробки вимог
 • Базові знання про SOA, мікросервіси, UML, BPMN, SQL (DML, DDL)
 • Досвід специфікації API, веб-сервісів та сценаріїв інтеграції (включаючи потік даних і логіку компонентів для інтеграції)
 • Сильні навички вирішення проблем, увага до деталей і націленість на результат
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування, переговорів і фасилітації зустрічей
 • Пристрасний командний гравець, відданий і самовмотивований
 • Рівень англійської — Intermediate (або вище)

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах

Соціальний пакет та програма Wellbeing: 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook