We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
6 вересня 2023

Java Tech Lead (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are a Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices and work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating innovative personal power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

Raiffeisen Bank Ukraine, part of the Raiffeisen Bank International AG, is seeking a Digital Onboarding Java Tech Lead to join their team. As a leading financial entity in 14 countries. Raiffeisen Bank Ukraine is actively embracing its digital journey and seeking enthusiastic and motivated individuals to join its team. As a Digital Onboarding Java Tech Lead, you will work on innovations that build high-quality interaction with their customers, helping to revolutionize the banking industry.

Technology Stack:

AWS; Kuberentes; Java; Spring; Kafka; Camunda bpm

Your responsibilities:

 • Lead and mentor a team of Java Developers and QA Engineers
 • Analyze, design, develop, and implement high-quality applications in Java (spring)
 • Take ownership of the entire digital onboarding system across all channels (online, branch, mobile)
 • Maintain the performance and scalability of the digital onboarding system
 • Participate in the development and execution of the technology strategy and roadmap for the digital onboarding system
 • Identify and mitigate risks in the digital onboarding system
 • Collaborate with cross-functional teams to execute projects successfully

Preferred qualifications:

 • Active open source member ( due to inner source culture inside the company )
 • A minimum of 8 years of experience in Java development
 • Experience in leading teams of developers
 • Strong understanding of microservices architecture and RESTful API development
 • Deep knowledge of Java, and Spring Framework.
 • Experience with software development processes (Agile, Scrum, DevOps)
 • Hands-on experience with CI/CD, cloud-based infrastructure, databases, and distributed systems.

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW projects: involvement in large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supplies and bomb shelters are provided to perform duties.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, and internal competitions. The possibility of obtaining T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills training at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement in social projects.

Attractive social package and well-being: 28 days of paid vacation, medical insurance, and official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

__________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Райффайзен Банк Україна, що є частиною Райффайзен Банк Інтернешнл АГ, запрошує до своєї команди Digital Onboarding Java Tech Lead. Як провідна фінансова організація в 14 країнах. Райффайзен Банк Україна активно впроваджує свою цифрову трансформацію та шукає ентузіастів і мотивованих людей, які приєднаються до нашої команди. Як Digital Onboarding Java Tech Lead, ви працюватимете над інноваціями, які створюють високоякісну взаємодію з клієнтами, допомагаючи здійснити революцію в банківській галузі.

Що ви будете робити:

 • Лідити та бути наставником для команди Java-розробників та інженерів із забезпечення якості
 • Аналізувати, проектувати, розробляти та впроваджувати високоякісні програми на Java (Spring)
 • Взяти під керівництво діджитал онбординг систему реєстрації на всіх каналах (онлайн, відділення, мобільний)
 • Підтримувати продуктивність і масштабованість цифрової діджитал онбординг системи
 • Брати участь у розробці та виконанні технологічної стратегії та роадмапи для діджитал обординг системи
 • Визначати та зменшувати ризики в цифровій системі реєстрації
 • Співпрацювати з міжфункціональними командами для успішного виконання проектів

Необхідні знання та досвід:

 • Активний учасник відкритого коду (через внутрішню культуру джерела всередині компанії)
 • Мінімум 8 років досвіду розробки Java
 • Досвід роботи в провідних командах розробників
 • Глибоке розуміння архітектури мікросервісів і розробки RESTful API
 • Глибоке знання Java та Spring Framework
 • Досвід роботи з процесами розробки ПЗ (Agile, Scrum, DevOps)
 • Практичний досвід роботи з CI/CD, хмарною інфраструктурою, базами даних і розподіленими системами

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами.

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook
Instagram