We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
6 вересня 2023

IT Solution/Enteprise Architect (вакансія неактивна)

віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

About project: RegTech (Regulatory Reporting, Financial Reporting) — a newly established area in the Bank to create a single platform for regulatory reporting. Development of General Ledger, implementation of Accounting, Financial and Tax reporting layer to ensure in time and in full scope reports provision to regulatory units.

Your responsibilities:

 • Responsible for development of IT architecture solution for Banking reporting and General Ledger
 • Primary contact for the business stakeholders on technical and architectural questions
 • Collaborate with development team on definition of integration and business logic implementation principles
 • Technological evangelism, spreading modern engineering, architectural and design practices
 • Alignment of architecture with all relevant IT units and stakeholders

Preferred qualifications:

 • 3+ years of relevant professional experience in IT architecture role
 • Experience in a bank or with banking products for a bank
 • Deep practical experience with microservices and event driven architecture, cloud-native application architectures, focus on distributed systems
 • Familiar with Core Banking Systems architecture
 • Base knowledge in Banking Accounting standards and principles
 • Familiar with principles of computer networks and IT Security management
 • Knowledge of typical enterprise integration patterns
 • Docker and Kubernetes usage for all environments incl. production
 • Experience with Operative Data Hubs (ODH), Datawarehouse and Datalakes
 • Experience with Java, ElasticSearch and Kafka
 • Knowledge of PostgreSQL specifics
 • English level — Intermediate (or higher)

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Hybrid format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

__________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Про проєкт: RegTech (Regulatory Reporting, Financial Reporting) — новостворений напрямок в Банку для створення єдиної платформи для регуляторної звітності. Розробка Головної книги, впровадження шару бухгалтерської, фінансової та податкової звітності для забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання звітності регуляторним орга

Що ви будете робити:

 • Відповідати за розробку рішення ІТ-архітектури для банківської звітності та Головної книги
 • Основна контактна особа для зацікавлених сторін бізнесу з технічних та архітектурних питань
 • Співпраця з командою розробників щодо визначення принципів інтеграції та реалізації бізнес-логіки
 • Технологічний євангелізм, поширення сучасних інженерних, архітектурних та дизайнерських практик
 • Узгодження архітектури з усіма відповідними ІТ підрозділами та зацікавленими сторонами

Необхідні знання та досвід:

 • 3+ роки відповідного професійного досвіду в ролі ІТ-архітектора
 • Досвід роботи у банку або з банківськими продуктами для банку
 • Глибокий практичний досвід роботи з мікросервісами та архітектурою, керованою подіями, хмарними архітектурами додатків, фокус на розподілених системах
 • Знання архітектури основних банківських систем
 • Базові знання стандартів та принципів банківського обліку
 • Знання типових патернів корпоративної інтеграції
 • Використання Docker та Kubernetes для всіх середовищ, включаючи виробництво
 • Досвід роботи з оперативними центрами обробки даних (ODH), сховищами даних і сховищами даних
 • Досвід роботи з Java, ElasticSearch та Kafka
 • Знання специфіки PostgreSQL
 • Рівень англійської мови — Intermediate (або вище)

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Гібридний формат роботи: гнучкі умови роботи, можливість віддаленої роботи або гібридної моделі — робота в офісі та дистанційно.

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook
Instagram