We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 31 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
1 березня 2023

DevOps Team Lead (вакансія неактивна)

віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

There are 3 DevOps Engineers in the team. You will take part in building a high-level DevOps team by guiding and leading, planning career paths and tuning the hiring.

We are looking for an initiative person, who is aimed at achieving results and striving for technical excellence. If you like to develop and develop people, like complicated but interesting tasks, please welcome.

Your responsibilities:

 • Managing DevOps team, collaborating with multiple development teams
 • Acting as a technical expert point for the DevOps team
 • Creating an automated Deployment Pipeline to ship applications and infrastructure to production
 • Troubleshooting issues and remove blockers with the pipeline to maintain the flow
 • Providing environments
 • Defining, controlling and task delegation
 • Provisioning of new infrastructure components, monitoring processes, etc
 • Upskilling DevOps team to self-resolve common issues
 • Supporting the transformation of the company’s applications into a decoupled service-orientated architecture

Preferred qualifications:

 • Strong understanding of CI/CD approaches
 • Hands-on experience with cloud infrastructure provisioning and deployment on AWS; using services like Aurora, Lambda, ECS, EKS, RDS, ELB, EC2, S3, CloudFront, Route53, SES etc
 • Hands-on experience with Jenkins (GitHub actions, GitLabCI or similar) in developing and maintaining CI/CD processes for applications deployed to a cloud
 • Hands-on experience with Infrastructure as Code using automation tools/configuration management systems like Terraform or AWS CloudFormation
 • Familiarity with logging and monitoring technologies such as Dynatrace, DataDog, Prometheus, AWS CloudWatch, ELK stack, PagerDuty and so on
 • Good knowledge with Linux environments and automation scripting
 • Strong knowledge of the best DevOps practices and methodologies
 • English upper-intermediate and higher

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

___________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

У команді 3 DevOps інженери. Ви будете брати участь у побудові DevOps команди високого рівня, направляючи та керуючи, плануючи кар’єрний шлях та регулюючи найм.

Ми шукаємо ініціативну особистість, яка націлена на досягнення результатів і прагнення до технічної досконалості. Якщо вам подобається розвиватися і розвивати людей, полюбляєте складні, але цікаві задачі — ласкаво просимо в команду.

Що ви будете робити:

 • Управляти DevOps командою, взаємодіяти з декількома командами розробників
 • Бути технічним експертом для DevOps команди
 • Створювати автоматичний Deployment Pipeline для доставки додатків та інфраструктури на продакшн
 • Вирішувати проблеми та позбавлятись блокерів в пайплайнах для підтримки флоу
 • Забезпечувати середовище розробки
 • Ставити задачі, контролювати та делегувати їх виконання
 • Забезпечувати нові компоненти інфраструктури, моніторити процеси і т.д.
 • Вчити DevOps команду самостійно вирішувати звичайні питання
 • Підтримувати трансформацію додатків компанії в роз’єднану сервіс-орієнтовану архітектуру

Необхідні знання та досвід:

 • Розуміння CI/CD підходів
 • Практичний досвід забезпечення та розгортання хмарної інфраструктири в AWS; використання сервісів: Aurora, Lambda, ECS, EKS, RDS, ELB, EC2, S3, CloudFront, Route53, SES тощо
 • Практичний досвід з Jenkins (GitHub actions, GitLabCI тощо) у розробці та підтримці CI/CD процесів, для аплікейшенів які деплояться у хмарі
 • Практичний досвід з IaC, яка використовує засоби автоматизації/системи управління конфігурацією (наприклад, Terraform або AWS CloudFormation)
 • Досвід з системами моніторингу та логування (наприклад, Dynatrace, DataDog, Prometheus, AWS CloudWatch, ELK stack, PagerDuty тощо)
 • Гарні знання середовищ Linux та автоматизованого скриптування
 • Знання кращих DevOps практик та методологій
 • Знання англійської мови та рівні upper-intermediate та вище

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Гібридний формат роботи: гнучкі умови роботи, можливість віддаленої роботи або гібридної моделі — робота в офісі та дистанційно.

Професійний розвиток: ​​обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing: 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соцмережах:

Facebook
Instagram