We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 30 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
30 вересня 2022

Middle Java Developer (вакансія неактивна)

віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

You will join a White Label team:

 • Implementation and support of services related to building the Digital onboarding process.
 • Implementation of the functionality of the integration of banking systems with external providers regarding the construction of a new card delivery service through postal services.
 • Delivery of cards through the Nova Poshta branch (development, integration, etc.)

Preferred qualifications:

 • 2+ years of experience in Java (ver.8+ required; ideally, the most recent version)
 • Understanding of microservices architectural principles
 • Experience with Spring Boot (MVC, REST, Data, Security, messaging)
 • Understanding of CI/CD practices and types of quality gates
 • Experience with unit/integration/API testing for microservices
 • Practical experience with Kubernetes and Helm for different environments
 • Hands-on experience with Kafka and Kafka Streams
 • Knowledge of different communication protocols (REST, gRPC, events, messaging)
 • Hands-on experience with Docker containerization for different environments

Your responsibilities:

 • Implement ideas from Product Backlog into a reliable working product
 • Develop, deploy, and support Spring Boot-based microservices for frontend mobile application
 • Deploy and configure the system on various environments in the Kubernetes cluster
 • Ensure system performance in production environments
 • Develop architecture and system design
 • Promote quality control automation of the entire solution with a fast and reliable delivery

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Hybrid format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

___________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Проект White Label:

 • Впровадження та підтримка послуг, пов’язаних із побудовою процесу Digital onboarding
 • Впровадження функціоналу інтеграції банківських систем із зовнішніми провайдерами щодо побудови нового сервісу доставки карток через поштові служби
 • Доставка карток через відділення Нової Пошти (розробка, інтеграція та ін.)

Необхідні знання та досвід:

 • 2+ роки досвіду роботи з Java (8+ бажано; ідеально, найновіша версія)
 • Розуміння принципів мікросервісної архітектури
 • Досвід роботи з Spring Boot (MVC, REST, Data, Security, messaging)
 • Розуміння практик CI/CD і типів quality gates
 • Досвід роботи з юніт/інтеграційним/API тестуванням для мікросервісів
 • Практичний досвід роботи з Kubernetes і Helm для різних середовищ
 • Практичний досвід роботи з Kafka і Kafka Streams
 • Знання різних протоколів комунікацій (REST, gRPC, events, messaging)
 • Практичний досвід роботи з Docker контейнеризацією для різних середовищ

Що ви будете робити:

 • Імплементувати ідеї з продуктового беклогу у відповідний робочий продукт
 • Розробляти, розгортати та підтримувати мікросервіси на основі Spring Boot для фронтенду мобільного додатку
 • Розгортати та конфігурувати систему на різних середовищах в Kubernetes cluster
 • Забезпечувати роботу системи на продакшн середовищі
 • Розробляти архітектуру і дизайн системи
 • Сприяти автоматизації контролю якості коду та швидкій і надійній розробці продукту

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Гібридний формат роботи: гнучкі умови роботи, можливість віддаленої роботи або гібридної моделі — робота в офісі та дистанційно.

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook
Instagram