We — Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine — are a Ukrainian bank. We have been creating and developing our country’s banking system #Together_with_Ukraine for 30 years since the first steps of the Independence. We have been and still are one of the largest countries banks, a reliable partner for millions of Ukrainians.
5 вересня 2022

Solution Architect (Notification Service)

віддалено

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

You will join MARVEL project:

Development of a notification service for informing customers about transactions made on the account/card, as well as any notifications of customer service and customer account maintenance in the Bank through different channels.

Your responsibilities:

 • Primary contact for the business on technical and architectural questions
 • Prepare IT solution documents compliant with Enterprise Architecture principles
 • Collaborate with development team on definition of integration and business logic implementation principles
 • Support of architectural consistency and self-consistent technical decisions of development team
 • Technological evangelism, spreading modern engineering, architectural and design practices
 • Coordination of technical debt work, technical backlog management
 • Architectural documentation management
 • Help development team with technical problems and decisions
 • Mentoring and coaching of development team members in technical directions

Preferred qualifications:

 • 7+ years of hands-on experience in IT sphere
 • 3+ years of relevant professional experience in IT architecture role
 • Deep practical experience with microservices and event driven architecture, cloud-native application architectures, focus on distributed systems
 • Knowledge of typical enterprise integration patterns
 • Docker and Kubernetes usage for all environments incl. production
 • Experience with Spring Boot ecosystem (MVC, Data, Security, Cloud)
 • Experience with ElasticSearch and Kafka
 • Knowledge of PostgreSQL specifics
 • Be familiar with ’The Twelve-Factor App’ principles
 • Familiar with principles of computer networks and IT Security management
 • Strong organizational, analytical and system thinking skills
 • Excellent interpersonal communication and negotiation skills (with all management levels)
 • Passionate team player, committed and self-motivated
 • English level — Upper Intermediate (or higher)

We offer:

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Hybrid format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media:

Facebook
Instagram

___________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Що ви будете робити:

 • Спілкуватися з бізнесом щодо технічних і архітектурних питань
 • Готувати технічну документацію у відповідності до принципів ентерпрайз архітектури
 • Співпрацювати з командою розробників в питаннях визначення інтеграції та принципів імплементації бізнес логіки
 • Підтримувати архітектурну узгодженість і самоузгоджені технічні рішення команди розробників
 • Технологічний евангелізм, поширення сучасних інженерних, архітектурних та дизайнерських практик
 • Координувати роботу над технічним боргом, менеджмент технічного беклогу
 • Менеджмент архітектурної документації
 • Допомагати команді розробників з технічними проблемами і рішеннями
 • Менторити і коучити команду девелоперів з технічних напрямків

Необхідні знання та досвід:

 • 7+ років практичного досвіду в IT сфері
 • 3+ роки релевантного практичного досвіду в ролі IT архітектора
 • Глибокий практичний досвід роботи з мікросервісами та event driven архітектурою, архітектурою cloud-native додатків, фокус на дистрибутивні системи
 • Знання типічних патернів ентерпрайз інтеграції
 • Досвід використання Docker та Kubernetes для всіх середовищ включаючи продакшн
 • Досвід роботи з Spring Boot екосистемою (MVC, Data, Security, Cloud)
 • Досвід роботи з ElasticSearch і Kafka
 • Знання специфіки PostgreSQL
 • Бути ознайомленим з принципами ’The Twelve-Factor App’
 • Знання принципів управління комп’ютерними мережами і ІТ безпекою
 • Сильні організаторські та аналітичні здібності, системне мислення
 • Відмінні навички комунікації та переговорів на всіх рівнях менеджменту
 • Командний гравець з високим рівнем самомотивації
 • English level — Upper Intermediate (or higher)

Ми пропонуємо:

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Гібридний формат роботи: гнучкі умови роботи, можливість віддаленої роботи або гібридної моделі — робота в офісі та дистанційно.

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing : 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соціальних мережах:

Facebook
Instagram

LinkedIn