PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
28 березня 2023

Senior .NET Engineer (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Підтримувати поточну функціональність та забезпечувати зворотну сумісність для релізів;
 • Доставляти завершені завдання для тестування та надавати консультаційну допомогу QA під час тестування;
 • Аналізувати та налаштовувати дизайни систем для ідентифікації та виправлення проблем з продуктивністю;
 • Аналізувати завдання, розкладати їх на підзадачі та оцінювати час розробки;
 • Виконувати перевірки коду та дизайну;
 • Вести дослідження та POC нових функцій;
 • Допомагати у прототипуванні нової архітектури та міграції на неї;
 • Виділяти області для покращення та управляти технічним боргом.

Необхідний професійний досвід:

 • 5+ років досвіду веб-розробки на .NET;
 • Експертиза та глибоке розуміння технологій .NET Framework, .NET Core, ASP.NET Core та C#;
 • Досвід роботи з мікросервісною архітектурою;
 • Досвід роботи з Orleans;
 • Досвід роботи з різноманітними принципами та технологіями бекенд архітектури;
 • Досвід роботи з Unit та Integration тестами;
 • Досвід роботи з Gitlab CI або іншими технологіями CI/CD;
 • Добре володіння англійською мовою, як письмовою, так і усно.

Бажані навички та особисті якості:

 • Досвід менторингу;
 • Знання Redis, Kafka, Kubernetes та MongoDB.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for the Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drive PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Support the current functionality and maintain backward compatibility for the releases;
 • Deliver completed tasks for testing and provide advisory assistance to QAs during testing;
 • Analyze and tune system designs to identify and fix performance bottlenecks;
 • Analyze tasks, decompose them into sub-tasks, and estimate the development time;
 • Perform code & design reviews;
 • Lead research and POCs of new features;
 • Help with new architecture prototyping and migration on it;
 • Identify areas for improvement and manage tech debt.

Essential professional experience:

 • 5+ years of .NET web development experience;
 • Expertise and deep understanding of .NET Framework, .NET Core, ASP.NET Core, and C# technologies;
 • Experience with microservices architecture;
 • Experience with Orleans;
 • Experience with a breadth of backend architecture principles and technologies;
 • Experience with Unit and Integration tests;
 • Experience with Gitlab CI or other CI/CD technologies;
 • Good written and spoken English.

Desirable skills and personal features:

 • Experience in troubleshooting issues related to memory and performance;
 • Mentoring experience;
 • Knowledge of Redis, Kafka, Kubernetes and MongoDB.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.