PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
20 березня 2023

Middle Unity Developer (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Проектувати та створювати високотехнологічні додатки на Unity для платформ Android/iOS;
 • Співпрацювати з командами різних функціональних підрозділів для визначення, проектування та випуску нових функцій;
 • Активно брати участь у процесах найму та керування;
 • Постійно відкривати, оцінювати та впроваджувати нові технології, архітектури та підходи для максимізації ефективності команди розробки.

Необхідний професійний досвід:

 • Принаймні 2 роки досвіду роботи з Unity;
 • Знання та розуміння концепцій ООП, SOLID, знання шаблонів проектування та оптимізації Unity;
 • Сильні знання та розуміння C#;
 • Досвід використання плагінів Unity (покупки, реклама, соціальні мережі, табло результатів, webview);
 • Досвід роботи з Xcode, Android Studio;
 • Досвід роботи з REST API.

Бажані навички та особисті якості:

 • Досвід розробки мобільних ігор та додатків для платформ Android/iOS на Unity;
 • Досвід написання анімацій та роботи з текстурами;
 • Досвід роботи з клієнт-серверною архітектурою;
 • Досвід роботи з системами контролю версій;
 • Досвід інтеграції та роботи зі сторонніми SDK (Firebase, Appsflyer, OneSignal, Facebook, Kochava та ін.)

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for the Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drive PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Design and build advanced applications on Unity for Android/iOS platforms;
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features;
 • Take an active part in hiring and leading processes;
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies, architectures and approaches to maximize development team efficiency.

Essential professional experience:

 • At least 2 years experience with Unity;
 • Knowledge and understanding of the concepts of OOP, SOLID, knowledge of design patterns, and Unity optimization;
 • Strong knowledge and understanding of C#;
 • Experience in using Unity plugins (purchases, ads, social, scoreboards, webview);
 • Experience with Xcode, Android Studio;
 • Experience with REST APIs.

Desirable skills and personal features:

 • Experience in developing mobile games and apps for Android/iOS platform on Unity;
 • Experience in writing animations, working with textures;
 • Experience with client-server architecture;
 • Experience with version control systems;
 • Experience in integrating and working with third-party SDKs (Firebase, Appsflyer, OneSignal, Facebook, Kochava etc).

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.