PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
20 березня 2023

CRM Content Writer (VIP) (вакансія неактивна)

за кордоном

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Створювати привабливий та вишуканий контент для високоцінних сегментів клієнтів (електронні листи, SMS, дайджести, push-сповіщення, нагадування тощо), орієнтований як на перформанс, так і на впізнаваність бренду;
 • Брати участь у створенні ідей і гіпотез для A/B-тестів, щоб стрімко збільшити список клієнтів та їх залучення, а також кількість конверсій (макет, формат, копія тощо);
 • Використовувати аналітичні звіти для постійного вдосконалення та налаштування компонентів контенту;
 • Писати адаптований текст для різних типів аудиторії та змінювати стиль написання, щоб охопити всю нашу аудиторію;
 • Взаємодіяти з командою та керувати перекладом вмісту;
 • Робити регулярне відстеження тенденцій контенту CRM, переглядати контент конкурентів та генерувати цікаві ідеї, перетворюючи їх у план дій для покращення власного контенту.

Необхідний професійний досвід:

 • 3-5 років досвіду в якості CRM-копірайтера / CRM-контент-менеджера в агентстві або на стороні клієнта;
 • Вільне володіння англійською та хінді;
 • Знання особливостей індійського ринку (обов’язково);
 • Здатність розуміти CRM-записи кампанії та створювати привабливий та ефективний контент;
 • Розуміння специфіки створення контенту для VIP аудиторії;
 • Досвід створення A/B тестів для CRM контенту;
 • Відмінне портфоліо робіт;
 • Виняткові письменницькі, коректорські та редакторські навички.

Бажані навички та особисті якості:

 • Ентузіазм, енергія, внутрішня мотивація діяти для досягнення цілей;
 • Обов’язкова пристрасть до спорту, також крикету, футболу, тенісу (досвід написання CRM-контенту або статей, присвячених спорту, буде плюсом);
 • Здатність виконувати багато завдань, розставляти пріоритети та організовувати кілька одночасних проектів;
 • Креативне мислення та увага до деталей.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for the Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drive PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Create catchy and exquisite content for High-Value segments of clients (emails, SMS, digests, push notifications, reminders, etc.), both Performance and Brand Awareness-oriented;
 • Take part in generating ideas and hypotheses for A/B tests to skyrocket customer list growth, engagement and funnel conversions (layout, format, copy, etc.);
 • Leverage analytics reporting to drive continuous improvement and settings of content components;
 • Write tailored copy to suit different audience types and change writing style to reach all of our audiences;
 • Interact with the team and manage content translation;
 • Make regular CRM content trends tracking, review competitors’ content, and generate valuable insights, turning them into an action plan to improve your own content.

Essential professional experience:

 • 3-5+ years’ experience as CRM Copywriter / CRM content manager in an agency or client side;
 • Fluent in English and Hindi;
 • Knowledge of the Indian market (required);
 • Ability to understand CRM campaign briefs and come up with catchy and effective content;
 • Understanding the specific of creating content for VIP audience (previous experience will be a plus);
 • Experience in creating A/B tests for CRM content;
 • Excellent portfolio of work;
 • Exceptional writing, proofreading, and editorial skills.

Desirable skills and personal features:

 • Enthusiasm, energy, and inner motivation to take action to achieve goals;
 • Passion for sports, including cricket, football, and tennis, is a must (experience in writing CRM content or articles dedicated to sports will be a plus);
 • Capacity to multitask, prioritize, and organize several concurrent projects;
 • Creative thinking and attention to detail.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.