PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
21 березня 2023

Senior Treasury (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Підтримувати безперебійне виконання повсякденних казначейських операцій та управляти рухом фінансових операцій (контролювати всі залишки на рахунках, робити своєчасний запис та перевіряти звітність в системі бухгалтерського обліку тощо);
 • Контролювати операції, пов’язані з готівкою (спілкуватися з банками та платіжними системами, робити процедури KYC, збирати необхідні документи/рахунки-фактур, відповідати на запити банків);
 • Організовувати робочі процеси казначейства (оптимізувати робочі процедури і політики, постійно вдосконалювати бізнес-процеси, пов’язані з казначейством);
 • Робити щоденні та щомісячні звіти (готувати оновлені операційні казначейські звіти);
 • Взаємодіяти з відділами компанії та зовнішніми партнерами щодо виплат (співпрацювати з юридичним та маркетинговим відділами, консультувати та підтримувати в способах оплати, визначати необхідність підключення нових методів оплати).

Необхідний професійний досвід:

 • Досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;
 • Досвід роботи з різними видами корпоративних документів (довіреності, статути, постанови та ін.);
 • Досвід роботи з міжнародними банками;
 • Практичний досвід роботи в 1С, Excel;
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate.

Бажані навички та особисті якості:

 • Навички багатозадачності, тайм-менеджменту та планування;
 • Увага до деталей.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for the Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drive PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Manage cash flow activities and support smooth execution of day-to-day treasury operations (control of all the account balances, timely recording and statements reconciliation in the accounting system, etc.);
 • Interact with company departments and external partners regarding payments (cooperate with the legal and marketing department, consult and support in payment methods, identify the need to connect new payment methods);
 • Support cash-management functions (communicate with banks and payment systems, KYC procedures, prepare and collect the needed documents/invoices, reply to the banks’ requests);
 • Made daily and monthly reports (prepare updated operating treasury reports);
 • Organize the treasury work processes (optimize the work procedures and policies, constantly improving treasury-related business processes).

Essential professional experience:

 • Work experience in a similar position for 2 years;
 • Experience with international banks;
 • Experience with various types of corporate documents (powers of attorney, statutes, resolutions, etc.);
 • Practical experience in 1C, Excel;
 • Upper-Intermediate English level.

Desirable skills and personal features:

 • Multitasking, time management, and planning skills;
 • Attention to detail.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.