PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
23 січня 2023

Product Manager (Asia) (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Створити гіпотезу продукту для покращення каси та платежів;
 • Покращити взаємодію з користувачем і перехід до успішної оплати;
 • Співпрацювати з командою платежів: досліджувати та інтегрувати нові методи оплати;
 • Розробляти, володіти та стимулювати ініціативи щодо контенту/дизайну/досліджень;
 • Проводити дослідження ринку та аналізувати конкурентів;
 • Працювати з платіжними потоками в месенджерах, чат-ботах тощо (WhatsApp у пріоритеті);
 • Співпрацювати з технічними, маркетинговими, дизайнерськими командами та командами розвитку бізнесу для розробки нових функцій;
 • Вивчати та змінювати документацію по продукту сторонніх платіжних служб.

Необхідний професійний досвід:

 • 3+ роки досвіду як Product Manager;
 • 1+ рік досвіду в платіжних/білінгових продуктах;
 • Досвід роботи на міжнародних ринках та Fintech-проєктах;
 • Досвід створення клієнтських історій та сценаріїв;
 • Досвід запуску та аналізу A/B-тестів;
 • Знання технологій обробки платежів;
 • Розуміння ключових бізнес-метрик;
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate і вище;
 • Пристрасть до платежів і білінгових продуктів.

Бажані навички та особисті якості:

 • Тверде розуміння білінгової/платіжної ніші та її специфіки;
 • Стартап-мислення (швидкість над якістю). Швидка перевірка гіпотез;
 • Бути експертом у документації продукту (графіки, схеми, короткі описи);
 • Розстановка пріоритетів та прийняття рішень: вміння запропонувати найкращий варіант із кількох.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Generate product hypothesis for cashier & payment flow improvements;
 • Improve the user experience and conversion to successful payment;
 • Collaborate with the Billing team: research & integrate new payment methods;
 • Develop, own, and drive initiatives for content/design/research;
 • Conduct market research and analyse competitors;
 • Work with payment flows in messengers, chat-bots, etc (WhatsApp is in priority);
 • Collaborate with tech, marketing, design and business development teams to design new features;
 • Explore and challenge product documentation of third-party payment services.

Essential professional experience:

 • 1+ year experience in payment/billing products;
 • Experience on international markets and Fintech projects;
 • Experience in creating user stories and scenarios;
 • Experience in launching & analysis of A/B tests;
 • Knowledge of payment processing technologies;
 • Understanding of key business metrics;
 • Upper-intermediate English level and higher;
 • Passion for payments and billing products.

Desirable skills and personal features:

 • Solid understanding of billing/payment niche and its specifics;
 • Startup mindset (speed over quality). Quick hypotheses validation;
 • Be an expert in product documentation (graphs, schemas, short descriptions);
 • Prioritization and decision-making: suggest the best option among multiple ones.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.