PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
23 січня 2023

Deputy Head of CRM (Asia) (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Надавати підтримку Head of CRM у керуванні командою; перевіряти, щоб відділ мав належний досвід, керівництво та підтримку для досягнення поставлених цілей;
 • Визначати та впроваджувати локалізовані стратегії CRM на вашій ключовій території;
 • Робити вчасну постановку планів кампанії відповідно до стандартів;
 • Відповідати за контроль застосування та якості усіх рекламних акцій для клієнтів і маркетингових комунікацій за різними каналами;
 • Презентація та звітування ключових ідей діяльності CRM та прогрес KPI;
 • Взаємодіяти з кількома сторонами, щоб узгодити плани та визначити пріоритети для взаємодій із клієнтами;
 • Сприяти культурі даних у команді;
 • Впроваджувати надійне тестування та перевірку, що всі отримані знання фіксуються та застосовуються до майбутніх кампаній;
 • Перевіряти, що CRM-ініціативи відповідають місцевим нормативним і рекламним стандартам, зберігаючи при цьому глибокі знання ліцензійних рамок;
 • Слідкувати за поточними галузевими та маркетинговими тенденціями, новими технологічними рішеннями та комерційними можливостями, представляючи їх як дієві рішення, які стимулюють зростання та покращують взаємодію з клієнтами;
 • Порівнювати пропозиції клієнтів і комунікації на вашому ринку з місцевими конкурентами;
 • Бути в курсі розробок продуктів, які здійснюються власними силами або через сторонніх постачальників, і створювати плани підтримки CRM навколо ключових запусків.

Необхідний професійний досвід:

 • Досвід CRM в онлайн-іграх;
 • Досвідчений менеджер з персоналу з великим досвідом керівництва різними командами;
 • Досвід співпраці та розвитку міцних відносин із внутрішніми та зовнішніми контактами;
 • Грамотне володіння даними, сильні аналітичні навички та знання ключових показників ефективності галузі;
 • Досвід у створенні, доставці та звітності про успішні дорожні карти CRM.

Бажані навички та особисті якості:

 • Сильні навички спілкування;
 • Орієнтація на клієнта та комерційну діяльність;
 • Досвід роботи у швидкоплинному середовищі, яке постійно змінюється;
 • Досвід роботи на ринку Індії.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers are what drives PMI forward.

We invite those who are fired up to:

 • Support the Head of CRM to lead the CRM team, and ensure the department has the right expertise, guidance, and support to be able to achieve its goals;
 • Define and implement localized CRM strategies across your key territory;
 • Deliver campaign roadmaps according to standard and in a timely manner;
 • Oversee the application and quality of all customer promotions and marketing communications across multiple channels;
 • Present and report key insights of CRM activities and the progression of KPIs;
 • Share results and learn across the wider business;
 • Engage with multiple stakeholders to agree on plans and prioritize customer experience touchpoints;
 • Promote a data-driven culture within the team;
 • Adopt a robust test and learn approach to CRM, and ensure that all learnings are captured and applied to future campaigns;
 • Ensure CRM initiatives meet the local regulatory and advertising standards, whilst maintaining an in-depth knowledge of licensing frameworks;
 • Monitor current industry and marketing trends, new technology solutions, and commercial opportunities, presenting them as workable solutions which drive growth and improve the customer experience.
 • Benchmark customer offerings and communications within your market against local competitors;
 • Keep up-to-date with product developments completed in-house or through third-party suppliers, and build CRM support plans around key launches.

Essential professional experience:

 • Extensive CRM experience in Online Gaming;
 • Experienced people manager with a strong track record of leading diverse teams;
 • Experience in collaborating and developing strong relationships with internal and external contacts;
 • Data literate with strong analytical skills and knowledge of industry KPIs;
 • Experience in creating, delivering, and reporting on successful CRM roadmaps.

Desirable skills and personal features:

 • Strong Communication Skills;
 • Customer and commercially-focused;
 • Experience working in a fast-paced and ever-changing environment;
 • Experience working for the Indian Market.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and constant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.
 • Work-life balance
 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.