PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
25 листопада 2022

Talent Sourcer (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Взаємодіяти з потенційними кандидатами у професійних мережах і використовувати різні методи пошуку (наприклад, Boolean search);
— Координуватися з hiring managers для визначення вимог до посади;
— Надавати високоякісні послуги і розвивати міцні взаємовідносини з усіма ключовими зацікавленими сторонами;
— Розробляти talent pipelines для майбутніх потреб найму;
— Вимірювати коефіцієнти конверсії, включаючи кількість пасивних кандидатів, які переходять у статус applicant, та тих які були запрошені на співбесіди, отримали пропозиції та були найняті;
— Просувати бренд роботодавця онлайн та офлайн;
— Вести базу даних кандидатів (наприклад, через нашу Applicant Tracking System);
— Спілкуватися з минулими applicants щодо нових job opportunities.

Необхідний професійний досвід:

— 1+ рік досвіду роботи у ролі Talent Sourcer на ринок Польщі;
— Практичний досвід роботи з методами пошуку (наприклад, рекрутинг у професійних соціальних платформах, створення логічних рядків пошуку);
— Базові навички проведення інтерв’ю та знання технік проведення інтерв’ю;
— Знання сфери компетенції (стан ринку, тенденції, передовий досвід);
— Досконалі вербальні та письмові навички спілкування;
— Уміння позитивно презентувати нашу компанію та відкривати ролі потенційним кандидатам;
— Рівень англійської Upper-Intermediate+;
— Досвід використання систем відстеження аплікантів (ATS), рекрутингового програмного забезпечення та баз даних кандидатів буде плюсом.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги;

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Interact with potential candidates on professional networks and use various sourcing techniques (e.g. Boolean search);
 • Coordinate with hiring managers/recruiters to determine position requirements;
 • Provides superior service and develops strong relationships with all key stakeholders;
 • Develop talent pipelines for future hiring needs;
 • Measure conversion rates, including numbers of passive candidates who turn into applicants, get invited to interviews, get offers and get hired;
 • Promote our employer brand online and offline;
 • Maintain candidate databases (e.g. via our Applicant Tracking System);
 • Communicate with past applicants regarding new job opportunities.

Essential professional experience:

 • 1+ years of proven work experience as a Talent Sourcer at Poland;
 • Hands-on experience with sourcing techniques (e.g. recruiting on social platforms and crafting Boolean search strings);
 • Basic interviewing skills and familiarity with interview techniques;
 • Knowledge of area of expertise (market status, trends, best practices);
 • Solid verbal and written communication skills;
 • Ability to positively present our company and open roles to potential candidates;
 • Experience in using applicant tracking systems (ATS), recruiting software and candidate databases will be a plus.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.