PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
24 листопада 2022

Casino Content Manager (Asia) (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Управляти контентом на основі даних;
 • Публікувати та оновлювати контент;
 • Розробляти та підтримувати редакційний календар відповідно до цілей відділу та забезпечувати дотримання термінів;
 • Допомагати у визначенні нових можливостей вмісту для своїх брендів, досліджуючи способи перепрофілювання наявного вмісту на сайті для підтримки високого рівня залучення клієнтів;
 • Забезпечувати відповідність опублікованого вмісту загальній стратегії SEO, специфіці ринку та найкращим практикам;
 • Управляти перекладом контенту;
 • Керувати авторами контенту, перекладачами та іншими за потреби.

Необхідний професійний досвід:

 • Досвід управління контентом та роботи з CMS (Strapi та ін.);
 • Базові знання Figma;
 • Досвід роботи з аналітичними інструментами — Бажано Tableau;
 • Рівень англійської: Upper-Intermediate;
 • Вміння працювати самостійно;
 • Сильні комунікативні навички;
 • Гнучкий і швидко адаптується до нових ситуацій;
 • Організованість, самомотивованість та націлення на результат.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;Бонусна система на основі OKR.

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Content management based on data;
 • Content publishing and updating;
 • Develops and maintains an editorial calendar aligned with department goals and ensures the deadlines are met;
 • Assists with identifying new content opportunities for their brands, exploring ways to repurpose existing content throughout the site to maintain a high level of customer engagement;
 • Ensures published content follows the overall SEO strategy, market specifics, and best practices;
 • Managing translation of the content;
 • Managing content writers, translators and others as needed.

Essential professional experience:

 • Experience in content management and working with CMS (Strapi, etc.);
 • Basic knowledge of Figma;
 • Experience in working with analytical instruments. Tableau preferably;
 • English level: Upper-Intermediate;
 • A keen eye for detail;
 • Ability to work independently;
 • Strong communication skills;
 • Flexible and rapidly adaptable to new situations;
 • Organized, self-motivated and result-oriented.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system.

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities.