PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
23 листопада 2022

People Partner (Africa) (вакансія неактивна)

Варшава (Польща), віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Співпрацювати з менеджером з персоналу кадрів, щоб управляти та координувати процеси управління персоналом, тобто управляти продуктивністю, процесом перегляду зарплати, бюджетом кадрів;
 • Керувати та реалізовувати регіональні HR-проєкти, моніторити їх ефективність;
 • Визначати потреби в навчанні в усіх регіонах, складати річний план навчання та контролювати ефективність навчання;
 • Переконуватись, що всі місцеві кадрові політики та процеси відповідають вимогам місцевого трудового законодавства;
 • Забезпечувати відповідність усіх кадрових операцій стандартам компанії;
 • Розглядати запити співробітників і керівників щодо кадрових питань, правил і положень;
 • Охоплювати всі етапи циклу управління талантами: адаптація, оцінка, винагорода та виплати, ротація, L&D, просування по службі та управління ризиками виснаження.

Необхідний професійний досвід:

 • 2+ роки професійного досвіду на аналогічній посаді HR;
 • Досвід роботи з африканським регіоном на посаді HR є обов’язковим;
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate;
 • Відмінні вербальні та письмові навички спілкування;
 • Знайомство з різними сферами управління персоналом, включаючи HRIS, управління продуктивністю, місцеве трудове законодавство та його дотримання, нарахування заробітної плати та пільги;
 • Досвід роботи з HRM системами;
 • MS PowerPoint, Google Docs — досвідчений користувач.

Бажані навички та особисті якості:

 • Відмінні організаторські здібності та увага до деталей;
 • Здатність розуміти, тлумачити та застосовувати відповідні розділи чинних законів, інструкцій, постанов, розпоряджень та політики;
 • Відмінні навички тайм-менеджменту з доведеною здатністю дотримуватись дедлайнів;
 • Сильні аналітичні навички та навички вирішення проблем;
 • Високий рівень емоційного інтелекту та емпатії;
 • Пристосовність до змін і гнучкий світогляд;
 • Командний гравець.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги;
 • PM клуби;
 • Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Work with the HRBP Manager to drive and coordinate HR processes, ie, performance management, talent reviews, the salary review process, HR budget;
 • Lead HR Leads in the African region;
 • Lead and implement regional HR projects, monitoring their effectiveness;
 • Define training needs in all regions, create an annual training plan, and monitor training effectiveness;
 • Ensure that all local HR policies and processes comply with the requirements of local labor law;
 • Ensure all HR operations adhere to Company’s standards;
 • Deal with employee and manager’s requests regarding human resources issues, rules and regulations;
 • Cover all the stages of the Talent Management Cycle: adaptation, appraisal, compensation and benefits, rotation, L&D, promotion and attrition risk management.


Essential professional experience:

 • 2+ years of professional experience on a similar HR role;
 • Working experience with Africa region in the role of HR is a must;
 • Upper-Intermediate English Level;
 • Excellent verbal and written communication skills;
 • Familiarity with various HR areas, including HRIS, Performance Management, Local Labor Law and Compliance, Payroll and Benefits;
 • Experience with HRM Systems;
 • MS PowerPoint, Google Docs — experienced user.

Desirable skills and personal features:

 • Excellent organisational skills and attention to detail;
 • Ability to comprehend, interpret, and apply the appropriate sections of applicable laws, guidelines, regulations, ordinances, and policies;
 • Excellent time management skills with a proven ability to meet deadlines;
 • Strong analytical and problem-solving skills;
 • High level of emotional intelligence and empathy;
 • Adaptability to changes and a flexible mind-set;
 • Team player.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical support & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities;
 • PM Clubs;
 • PM Foundation Activities.