PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
22 листопада 2022

Content Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Створювати привабливі, переконливі та дієві копії CRM, які подобаються нашим клієнтам — електронні листи, SMS, дайджести, push-повідомлення, нагадування тощо, вміст, орієнтований на продуктивність і впізнаваність бренду — самостійно та у співпраці з позаштатними авторами;
 • Переглядати та редагувати тексти, надані фрілансерами, щоб забезпечити їх синхронізацію та узгодженість відповідно до Інструкції зі стилю вмісту бренду;
 • Організувати високоякісне редагування та переклад на кілька мов, у тому числі на місцеві мови Індії;
 • Забезпечити регулярне звітування про ефективність створеного контенту та висувати ідеї щодо його покращення;
 • Керувати бюджетом позаштатної контент-діяльності та надавати точну звітність;
 • Підтримувати запити на копіювання для A/B та/або багатоваріантних тестів для оптимізації кампаній;
 • Використовувати аналітичні звіти для точного налаштування тем, копій, закликів до дії тощо для постійного вдосконалення;
 • Регулярне відстеження тенденцій контенту CRM, перегляд контенту конкурентів, генерування цінних ідей і перетворення їх у план дій для постійного вдосконалення нашого контенту.

Необхідний професійний досвід:

 • Досвід 3+ років на посаді копірайтера / копірайтера електронної пошти / контент-менеджера / редактора в агентстві або на стороні клієнта (спортивний чи азартний сектор буде плюсом);
 • Здатність розуміти CRM-записи кампанії, створювати привабливий та ефективний контент;
 • Здатність виконувати багатозадачність, розставляти пріоритети та організовувати низку одночасних проєктів;
 • Креативне мислення та увага до деталей;
 • Пристрасть до спорту, включаючи крикет, футбол і теніс, є обов’язковою (досвід написання або редагування контенту, присвяченого спорту, буде плюсом);
 • Виняткові навички письма та коректури — вільне володіння англійською мовою (гінді буде плюсом);
 • Можливість змінювати стиль написання для охоплення різних типів аудиторії;
 • Здатність надихнути клієнтів відкривати електронні листи з сенсаційними темами;
 • Комфортна самостійна робота з невеликим керівництвом у стислі терміни;
 • Керівник результатів, який завжди прагне до досконалості та шукає можливості для тестування та навчання;
 • Можливість швидко впроваджувати зворотний зв’язок, вдосконалювати та ставати кращими;
 • Готовність, ентузіазм, енергія, внутрішній потяг і мотивація діяти для досягнення цілей, що виходять за межі вимог;
 • Відмінне робоче портфоліо.

Бажані навички та особисті якості:

 • Знання індустрії ставок/азартних ігор;
 • Досвід роботи з системами управління завданнями (JIRA, Asana, Notion та ін.);
 • Відмінні навички письмового та усного спілкування;
 • Сильні якості командної роботи та самовміння;
 • Досвід роботи на UpWork або іншій платформі для фрілансерів буде плюсом;
 • Сильні навички редагування будуть перевагою;
 • Гінді буде плюсом.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги;
 • PM клуби;
 • Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Create catchy, compelling, and actionable CRM copies that our clients love—emails, SMS, digests, push notifications, reminders, etc., both Performance and Brand Awareness-oriented content—independently and in cooperation with freelance writers;
 • Review and edit texts delivered by freelancers in order to ensure their synchronization and consistency in accordance with the Brand Content Style Guide;
 • Arrange high-quality editing and translations to multiple languages, including the local languages of India;
 • Ensure regular reporting on the effectiveness of created content and come up with ideas to improve it;
 • Manage budgeting of the freelance content activities and provide accurate reporting;
 • Support copy requests for A/B and/or multivariate tests to optimize campaigns;
 • Leverage analytics reporting to fine-tune subject lines, copy, CTAs, etc. to drive continuous improvement;
 • Regular CRM content trends tracking, competitors’ content reviewing, generating valuable insights, and turning them into an action plan for continuous improvement of our content.

Essential professional experience:

 • 3+ years’ experience as Copywriter / Email Copywriter / Content manager / Editor in the agency or on the client side (sports or gambling sector would be a plus);
 • Ability to understand CRM campaign briefs and come up with catchy and effective content;
 • Capacity to multitask, prioritize, and organize a number of concurrent projects;
 • Creative thinking and attention to detail;
 • Passion for sports, including cricket, football, and tennis is a must (experience in writing or editing content dedicated to sports would be a plus);
 • Exceptional writing and proofreading skills—Fluent English (Hindi would be a plus);
 • Ability to flex writing style to reach multiple audience types;
 • Ability to inspire customers to open emails with sensational subject lines;
 • Comfortable working independently with little direction under tight deadlines;
 • Results driver, always striving for excellence and looking for opportunities to test and learn;
 • Ability to quickly implement feedback, refine, and get better;
 • Can-do attitude, enthusiasm, energy, inner drive, and motivation to take action to achieve goals beyond requirements;
 • Excellent work portfolio.

Desirable skills and personal features:

 • Knowledge of the betting/gambling industry;
 • Experience in working with task management systems (JIRA, Asana, Notion, etc.);
 • Excellent written and verbal communication skills;
 • Strong teamwork and self-management qualities;
 • Experience on UpWork or another freelancing platform would be a plus;
 • Strong editing skills would be a plus;
 • Hindi would be a plus.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical support & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities;
 • PM Clubs;
 • PM Foundation Activities.