PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
22 листопада 2022

Affiliate Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Шукати та виявляти потенційних партнерів, а також працювати над відновленням старих;
 • Проводити різноманітні маркетингові заходи для просування партнерських програм (у соціальних мережах, на форумах тощо);
 • Готувати рекламні ресурси для партнерів, такі як: готові до використання банери, текст і знімки екрана;
 • Відстежувати афіліатські кампанії та промо конкурентів;
 • Інформувати партнерів про оновлення програм і продуктів;
 • Моніторити дії та ефективність партнерів, включаючи перевірки транзакцій (ризик шахрайства, незвичні дії);
 • Моніторити діяльність партнерів, щоб переконатися, що партнери дотримуються політики компанії та правил бренду в усіх онлайн-каналах;
 • Аналізувати та будувати репорти про результати рекламних кампаній за допомогою інструментів даних.

Необхідний професійний досвід:

 • Як мінімум 2 роки досвіду роботи в партнерському маркетингу на відповідній або схожій посаді;
 • Базове розуміння ринку (ставки/азартні ігри);
 • Аналітичні здібності, вміння працювати з великими обсягами даних;
 • Поглиблене знання Excel/Sheets;
 • Знання джерел трафіку, моделей оплати (Revenue Share/Hybrid) і методів аналізу KPI трафіку (ROI/eCPA/ARPU/CAC);
 • Базові знання веб-аналітики;
 • Вища освіта (економічний, фінансовий, математичний профіль);
 • Відмінні навички спілкування та презентації;
 • Англійська мова вище середнього.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги;
 • PM клуби;
 • Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Search and identify potential affiliates & reactivating old ones;
 • Perform various marketing activities to promote partner programs (on social media, forums, etc);
 • Prepare promotional assets for partners such as ready-to-use banners, text, and screenshots;
 • Monitor competitors’ affiliate campaigns and promotions;
 • Keep affiliates up to date on program and product enhancements;
 • Monitor partner activities and performance, including transactions checks (fraud risk, unusual activities);
 • Monitor affiliate activity to ensure affiliate compliance with company policies and brand guidelines in all online channels;
 • Analyze and report on affiliate promotional performance via proprietary data tools.

Essential professional experience:

 • At least 2-years experience in affiliate marketing at/or a relevant position;
 • Basic understanding of the market (betting/gambling);
 • Analytical skills, ability to work with large amounts of data;
 • Advanced knowledge of Excel/Sheets;
 • Knowledge of traffic sources, payment models (Revenue Share/Hybrid) and traffic KPI analysis methods (ROI/eCPA/ARPU/CAC);
 • Basic knowledge of web analytics.
 • Higher education (economics, finance, mathematical profile);
 • Excellent communication and presentation skills;
 • Upper-Intermediate level of English.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Medical support & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities;
 • PM Clubs;
 • PM Foundation Activities.