PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
21 листопада 2022

Senior Web Designer (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Керувати окремими дизайн-проєктами;
 • Бути куратором молодших дизайнерів, забезпечувати високу якість роботи протягом всього проєкту;
 • Визначати загальний стиль або бажаний тон для кожного проєкту та формулювати своє бачення;
 • Поєднувати технології та мистецтво, використовуючи зображення та текст, щоб передавати свої ідеї через цифровий дизайн;
 • Знаходити нові підходи до ринків, що розвиваються;
 • Створювати привабливий візуальний дизайн, який враховує потреби користувачів і бізнес-цілі;
 • Тісно співпрацювати з міжнародними командами над розробкою творчої частини проєкту;
 • Розробка промо-кампанії;
 • Дизайн електронної пошти та соціальних мереж;
 • Допомога PR команді з графікою для підготовки до виставки;
 • Приносити нові ідеї та підходи.

Необхідний професійний досвід:

 • 3-4 роки досвіду в дизайні у сфері маркетингу;
 • Досвід веб-дизайну та графічного дизайну;
 • Відмінне знання Figma, Adobe Photoshop, XD та Illustrator;
 • Уміння налаштовувати процеси, що підтримують ефективну комунікацію з різними командами;
 • Досвід підготовки маркетингових активів: лендінг сторінки, електронні листи, банери та сувеніри;
 • Гострий погляд на деталі та високоякісний дизайн;
 • Тверде знання UX/UI;
 • Портфоліо;
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate.

Бажані навички та особисті якості:

 • Досвід роботи з After Effects/Premiere Pro (базовий/середній рівень);
 • Досвід дослідження ринку;
 • Розуміння принципів реклами в соціальних мережах.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги;
 • PM клуби;
 • Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Manage particular design projects;
 • Oversee junior designers ensure high-quality work throughout the entirety of the project;
 • Determine the overall style or tone desired for each project and articulate your vision;
 • Combine technology and art using images and text to communicate ideas through digital designs;
 • Challenge approaches of emerging markets;
 • Create engaging visual designs that account for user needs and business objectives;
 • Work closely with International teams on developing the creative part of the project;
 • Design of Promo Campaign;
 • Design for email and social media;
 • Assist PR team with graphics to prepare for exhibition;
 • Bring new ideas and approaches.

Essential professional experience:

 • 3- 4 years background in design in marketing;
 • Web and graphic design experience;
 • Excellent knowledge of Figma, Adobe Photoshop, XD, and Illustrator;
 • Ability to set up processes supporting effective communication with different teams;
 • Experience in preparing marketing assets: Landing pages, emails, banners, OOH, and merchandise;
 • A keen eye for details and high-quality designs;
 • Solid knowledge of UX/UI;
 • Portfolio;
 • Upper- Intermediate level of English.


Desirable skills and personal features:

 • Experience with After Effects / Premiere Pro (basic/intermediate level);
 • Experience in market research;
 • Understanding of advertising principles in social media.

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Evacuation support & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities;
 • PM Clubs;
 • PM Foundation Activities.