PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
9 листопада 2022

Middle QA Engineer (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Забезпечувати аналіз і обробку вимог;
 • Підтримувати й оновлювати тестову документацію для серверних команд;
 • Створювати test cases/checklists та інші види тестової документації;
 • Виконувати функціональне та регресійне тестування на різних етапах, починаючи від бізнес-запиту до розгортання повномасштабного виробництва;
 • Аналізувати причини невдалого тестування та повідомляти про проблеми/вжити заходів для виправлення;
 • Брати участь у вдосконаленні процесів для підвищення якості продукту та продуктивності команди.

Необхідний професійний досвід:

 • 2+ роки досвіду ручного тестування;
 • Гарна письмова та розмовна англійська;
 • Розуміння клієнт-серверної архітектури та досвід тестування бекенда;
 • Досвід веб та бекенд-тестування;
 • Досвід роботи з браузером Dev Tools;
 • Досвід тестування REST API;
 • Досвід роботи з Postman або будь-якими іншими клієнтськими інструментами REST;
 • Знання теорії тестування, підходів тощо;
 • Досвід створення тестових артефактів (звітів, checklists, test cases);
 • Досвід роботи з системами Jira та TestRail (або подібними).

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги;
 • PM клуби;
 • Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Provide requirements analysis and processing;
 • Maintain and update testing documentation for backend services;
 • Create test cases/checklists and other types of test documentations creating/maintaining;
 • Perform feature and regression testing on different stages starting from business request to full-scale production rollout;
 • Analyze reasons for failed test and report issues/to take corrective actions;
 • Participate in improvements of the processes to increase the quality of the product and performance of the team.

Essential professional experience:

 • 2+ years of manual testing experience;
 • Good written and spoken English;
 • Understanding of client-server architecture and backend testing experience;
 • Experience in web and backend testing;
 • Experience with browser Dev Tools;
 • Experience with REST API testing;
 • Experience with Postman or any other REST client tools;
 • Knowledge of testing theory, approaches, etc;
 • Experience in creating test artifacts (reports, manuals, checklists, test cases);
 • Experience with Jira and TestRail systems (or similar).

We care of your:

Health

 • 100% paid sick leaves;
 • Evacuation support & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities;
 • PM Clubs;
 • PM Foundation Activities.