PMI is a service company providing tech, marketing and communications expertise to betting and gambling operators in the international markets, such as Africa, Asia, Europe, and Latin America.
4 жовтня 2022

People Partner (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

 • Тісно співпрацювати з керівництвом і співробітниками, щоб покращити робочі відносини, створити культуру, підвищити продуктивність і забезпечити підтримку утримання;
 • Переконуватись, що працівники дотримуються кадрових процедур і політики;
 • Зберігати відповідні кадрові бази даних із записами про співробітників;
 • Керувати адаптацією нових співробітників, здійснювати проміжний контроль випробувальних термінів;
 • Планувати, координувати процес оцінювання, сприяти зустрічам після випробувань, розвитку та оцінки ефективності;
 • Забезпечувати планування спадкоємності;
 • Брати участь у процесі перегляду заробітної плати (спілкуватися з керівниками та співробітниками, надавати відповідальним керівникам пропозиції щодо підвищення заробітної плати на затвердження);
 • Визначати нові практики управління персоналом, які можна запровадити, або запропонуйте зміни до існуючих практик, які могли б зменшити ризики утримання та підвищити залученість працівників;
 • Керувати процесом звільнення.

Необхідний професійний досвід:

 • Досвід HRM/People Partner/HR спеціаліста;
 • Досвід надання кадрової підтримки для команд з чисельністю 50+;
 • Досвід побудови та впровадження HR процесів та розробки HR інструментів;
 • Здатність швидко організовувати та керувати кількома пріоритетами;
 • Мати розуміння основних кадрових показників і показників утримання;
 • Рівень англійської мови Upper-Intermediate.

Бажані навички та особисті якості:

 • Відмінні тайм-менеджмент, організаційні, переговорні та аналітичні навички;
 • Сильні навички вирішення проблем;
 • Здатність працювати гнучким способом, будучи здатним надавати рішення, орієнтовані на бізнес;
 • Уміння ефективно спілкуватися з усіма рівнями персоналу, високий рівень командної роботи та нетворкінгу.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Медична та фінансова допомога;
 • Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

 • Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
 • Річний перегляд заробітної плати;
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

 • 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
 • Гнучкий графік;
 • Корпоративи та тімбілдинги;
 • PM клуби;
 • Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

 • Work closely with management and employees to improve work relationships, build culture, increase productivity and provide retention support;
 • Ensure HR procedures and policies are followed by employees;
 • Keep relevant HR databases with employee’s records;
 • Manage onboarding of new employees, provide mid-term control of probation periods;
 • Plan, coordinate assessment process, facilitate post-probations, development and performance evaluation meetings;
 • Provide succession planning;
 • Participate in the salary review process (communicate with managers and employees, provide responsible managers with salary raise proposal to be approved);
 • Identify new HR practices that could be introduced or suggest modifications to existing practices that could reduce retention risks and increase employees’ engagement;
 • Manage dismissal process.

Essential professional experience:

 • Experience as an HRM/People Partner/HR specialist;
 • Experience in providing HR support for the teams with headcount 50+;
 • Experience in building and implementing HR processes and development of HR tools;
 • Demonstrated ability to organise and manage multiple priorities in a quick-moving;
 • Have an understanding of main HR and retention metrics;
 • Upper-intermediate level of English.

Desirable skills and personal features:

 • Excellent time management, organisational, negotiation and analytical skills;
 • Strong problem-solving skills;
 • Ability to work in an agile, flexible way being capable to deliver business-focused solutions;
 • Ability to communicate effectively with all levels of staff, high level of teamwork and networking.

We care of your:

Health

 • 100 % paid sick leaves;
 • Medical support & financial aid;
 • Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

 • Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
 • Annual salary review;
 • OKR-based bonus system;
 • Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

 • Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Feedback culture.

Work-life balance

 • 20 working days of paid vacation;
 • Flexible schedule;
 • Corporate events and team-building activities;
 • PM Clubs;
 • PM Foundation Activities.