Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
5 січня 2023 GameDev

Technical Business Support Manager (вакансія неактивна)

віддалено

We are looking for a Technical Business Support Manager to join our team!

Playwing is an international product company, our portfolio contains a variety of different services across several departments.

Playwing has different High-quality products with complex logic and different content. We are distributing and we offer different types of markets and targets.
And we want YOU to join us to strengthen existing teams if you like the idea of rapid product development and the ability to create long-term products from scratch.

Requirements:

 • Base knowledge of web technologies — how API works, client-server communication, JSON format, and HTML/CSS/JS;
 • Strong experience with relational databases (MySQL), output (report), and ability to make SQL queries for data selection with the JOIN operator;
 • Experience with Web debugging tools (Chrome DevTools);
 • JIRA tracking tool knowledge;
 • Experience with technical documentation, analysis, and understanding of what is expected and required;
 • Ability to explain technical issues to non-technical team members;
 • Multitasking, time-management skills, and ability to establish reasonable and attainable deadlines for resolution;
 • Data-driven, analytical mind and excellent problem-solving skills;
 • Basic testing skills;
 • Understanding of software development lifecycle and Agile methodologies;
 • Effective communication skills (related to both task implementation and progress reporting);
 • Strong presentation and facilitation skills;
 • Fast & self-learner, hardworking, team player, organized and responsible, dynamic, motivated;
 • English at the Upper-intermediate level or higher (daily communication).

Responsibilities:

 • Maintain high-quality internal and external communication with business and partners, ensuring a high level of technical support and minimize escalations to technical engineering teams;
 • Identify, analyze and troubleshoot technical issues/questions and provide reports with analysis for Business Managers with the help of data from databases, HTTP logs (Kibana), internal reporting tools;
 • Monitor, and be responsible for the progress of all issues/incidents reported;
 • Notifying partners of problems and assisting in resolving issues that arise;
 • Responsible for verifying and consulting business and engineering teams regarding new integrations with our partners;
 • Assistance to business managers in daily activities related to the work and use of existing functionalities of our eCommerce product;
 • Creating and maintaining a product knowledge base.

We offer:

📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);

🚀 Individual development plan;
💵 Payment for external training (not only professional);
📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;

🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.


_________________________________________________________________________

Playwing в пошуках Менеджера підтримки бізнесу з технічним бекграундом до нашої команди!

Playwing — міжнародна продуктова IT-компанія, у якій ми відтворили світ інтертейменту.

Ми масштабуємося, саме тому і ми хочемо, щоб ТИ приєднався до нас.

Якщо тобі подобається ідея швидкої розробки продукту та можливість створювати довгострокові продукти з нуля, то ми чекаємо на тебе!

Вимоги:

 • Базові знання веб-технологій — як працює API, клієнт-серверна комунікація, формати JSON і HTML/CSS/JS;
 • Значний досвід роботи з реляційними базами даних (MySQL), виводом (звітністю) і здатністю робити SQL-запити для вибору даних за допомогою оператора JOIN;
 • Досвід роботи з інструментами веб-налагодження (Chrome DevTools);
 • Знання інструменту контролю процесу розробки JIRA;
 • Досвід роботи з технічною документацією, аналізом і розумінням очікувань і потреб;
 • Здатність пояснювати технічні проблеми нетехнічним членам команди;
 • Багатозадачність, навички тайм-менеджменту та вміння встановлювати розумні та досяжні терміни вирішення;
 • Стратегічне мислення, аналітичний розум і чудові навички вирішення проблем;
 • Базові навички тестування;
 • Розуміння життєвого циклу розробки програмного забезпечення та гнучких методологій;
 • Ефективні комунікативні навички (що стосуються як виконання завдань, так і звітування про прогрес);
 • Сильні навички презентації та фасилітації;
 • Здатний навчатися швидко та самостійно, працьовитий, командний гравець, організований і відповідальний, динамічний, мотивований;
 • Англійська на рівні Upper-intermediate або вище (щоденне спілкування).

Обов’язки:

 • Підтримувати високоякісний внутрішній і зовнішній зв’язок із бізнесом і партнерами, забезпечуючи високий рівень технічної підтримки та мінімізуючи ескалацію для технічних інженерних груп;
 • Виявляти, аналізувати та усувати технічні проблеми/питання та надавати звіти з аналізом для бізнес-менеджерів за допомогою даних із баз даних, логів HTTP (Kibana), інструментів внутрішньої звітності;
 • Контролювати та нести відповідальність за хід вирішення всіх проблем/інцидентів, про які повідомляється;
 • Повідомляти партнерів про проблеми та допомогати у вирішенні питань, що виникають;
 • Відповідати за перевірку та консультування бізнес-команд і інженерів щодо нових інтеграцій з нашими партнерами;
 • Допомога бізнес-менеджерам у повсякденній діяльності, пов’язаній з роботою та використанням існуючих функцій нашого продукту електронної комерції;
 • Створення та підтримка бази знань про продукт.

Умови, що пропонуємо:

📆 Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
⏰ Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);

🚀Індивідуальний план розвитку;
💵 Оплачуємо зовнішні тренінги;
📈 Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;

🇺🇸 Безкоштовні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.