Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
4 січня 2023 GameDev

Project Manager/Менеджер проєкту (вакансія неактивна)

віддалено

We are looking for a Project Manager to join our team!

Playwing is an international product company, our portfolio contains a variety of different services across several departments.Playwing has different High-quality products with complex logic and different content. We are distributing and we offer different types of markets and targets.

And we want YOU to join us to strengthen existing teams if you like the idea of rapid product development and the ability to create long-term products from scratch.

You should have:

 • English — upper intermediate level or higher (written and spoken) is a must. You will have daily communication with the business team and team members from other offices from Europe;
 • At least 3+ years of commercial experience as a Project Manager on IT projects;

Skills:

 • Solid understanding of software development lifecycle and Agile/Scrum/Kanban methodologies;
 • Experience in taking full ownership of all aspects of the project, such as: budget, scope, schedule, quality, risks, resources, and issues (Experience in managing project portfolio);
 • Ability to take responsibility for the task’s implementation and high-quality assurance;
 • Excellent communication, time management, and organizational skills, ability to prioritize;
 • Ability to manage critical situations with business stakeholders;
 • Proven ability to work at multiple tasks at a time, meet deadlines, prioritize tasks;
 • Understanding the business requirements for the project, developing effective working; relationships, and managing ongoing processes for the project;
 • Experience with global enterprise clients, stakeholders’ interests, and expectation management;
 • Strong negotiation and presentation skills on technical topics for audiences of all levels;
 • Proactive position and focus on results.

Will be a plus:

 • Understanding of the web technology stack;
 • Understanding of API;
 • Knowledge of database structure and SQL queries.

Responsibilities:

 • Participate in overall project management, time estimation and resource scheduling;
 • Tracking project reporting, team velocity, ensuring key performance indicators;
 • Identify and manage project risks and flag major issues early;
 • Communication with project stakeholders — business team and external partners;
 • Build synergy between the business and delivery team;
 • Working on articles, know-how, instructions, and manuals;
 • Work with team members to facilitate their growth;
 • Create a positive and productive atmosphere in the team.

We offer:
📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);

🚀 Individual development plan;
💵 Payment for external training (not only professional);
📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;

🏠 Assistance in setting up a home office;
🏢 Opportunity to work in a coworking space;
🏄 Compensation for sports activities and health care services;
🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Playwing в пошуках Менеджера проєкту до нашої команди!

Playwing — міжнародна продуктова IT-компанія, у якій ми відтворили світ інтертейменту.

Ми масштабуємося, саме тому і ми хочемо, щоб ТИ приєднався до нас.
Якщо тобі подобається ідея швидкої розробки продукту та можливість створювати довгострокові продукти з нуля, то ми чекаємо на тебе!

Вимоги до кандидата:

 • Англійська — В2 або вище (письмова та розмовна) є обов’язковою. Ти матимеш щоденне спілкування з Бізнес командою та членами команди з інших офісів з Європи;
 • Не менше 3+ років комерційного досвіду роботи як Project Manager в ІТ-проєктах.

Навички:

 • Глибоке розуміння життєвого циклу розробки програмного забезпечення та методології Agile/Scrum/Kanban;
 • Досвід у повному контролі над усіма аспектами проєкту, такими як: бюджет, обсяг, графік, якість, ризики, ресурси та проблеми (досвід управління портфелем проєктів);
 • Здатність брати на себе відповідальність за реалізацію завдання та забезпечення високої якості;
 • Відмінні комунікативні, тайм-менеджмент та організаторські здібності, вміння розставляти пріоритети;
 • Здатність керувати критичними ситуаціями із зацікавленими сторонами бізнесу;
 • Здатність до роботи над декількома завданнями водночас, дотримання термінів, визначення пріоритетів;
 • Розуміння бізнес-вимог до проєкту, розвиток ефективних робочих відносин, управління триваючими процесами для проєкту;
 • Досвід роботи з глобальними корпоративними клієнтами, зацікавленими сторонами, а також управлінням очікуваннями;
 • Гарні навички ведення переговорів і презентацій на технічні теми для аудиторій усіх рівнів;
 • Проактивна позиція та націленість на результат.

Додаткові навички:

 • Розуміння стека інтернет-технологій;
 • Розуміння API;
 • Знання структури бази даних і запитів SQL.

Обов’язки:

 • Брати участь у загальному управлінні проєктами, оцінці часу та плануванні ресурсів;
 • Відстежувати проєктні звітності, швидкость роботи команди, забезпечувати ключові показникі продуктивності;
 • Визначати та керувати ризиками проєкту та завчасно позначати основні проблеми;
 • Спілкуватися із зацікавленими сторонами — бізнес-командою та зовнішніми партнерами;
 • Будувати ефективну взаємодію між бізнес-командою та командою розробки;
 • Працювати над статтями, ноу-хау, інструкціями, посібниками;
 • Взаємодіяти з членами команди для полегшення їхнього росту;
 • Створювати в команді позитивну та продуктивну атмосферу.

Умови, що пропонуємо:
📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
⏰Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);
🚀Індивідуальний план розвитку;
💵Оплачуємо зовнішні тренінги;
📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;
🇺🇸Безплатні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.