Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
4 листопада 2022 GameDev

C++ Game Developer (Instant War) / C++ Розробника Ігор (Instant War) (вакансія неактивна)

віддалено

We are looking for a C++ Game Developer to join our international development team for creating our F2P massively multiplayer online game Instant War

As a Developer, you will work in close collaboration with all the collaborators involved in the creation of the game: Game designer, Lead Marketing, and Monetization Manager during the development of the game and throughout its commercial exploitation.

Main duties:

 • Implement, patch, and refine game functionality through rapid prototypes and iterative development;
 • Use internal tools to integrate data or update Live-Ops events;
 • Produce code that is clear, robust, and easy to maintain, while maintaining a good level of performance and portability;
 • Enthusiastically tackling topics as diverse as UI design, setting up and tuning gameplay elements, and writing technical algorithms;
 • Collaborate with designers and artists, providing them with tools and technical support when needed;
 • Help create the best gaming experience through constructive reviews and creative contributions.

Required Qualifications:

 • A minimum of 2 years of experience in the development of mobile and/or PC games;
 • Good knowledge of object-oriented languages, Proficiency in C ++, familiarity with debugging and optimization;
 • Good knowledge of classic development tools (Visual Studio, version controller, bug database, etc.);
 • Good communication and teamwork skills;
 • Good knowledge of the mobile ecosystem and its constraints;
 • Gaming enthusiast;
 • Fluent English.

Bonus points:

 • Experience in making UI;
 • Integration of services and tools related to Free To Play (monetization, advertising, analytics);
 • Backend development and use of online services (cloud, leaderboards ...).

Practical information:
We would like your application to include any relevant work samples and/or a link to your portfolio if you have one or any game mods you have released publicly. We are interested in any content that you have produced for games or other media.

📌We offer:

 • 📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
 • ⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);
 • 🚀 Individual development plan;
 • 💵 Payment for external training (not only professional);
 • 📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;
 • 🏠 Assistance in setting up a home office;
 • 🏢 Opportunity to work in a coworking space;
 • 🏄 Compensation for sports activities and health care services;
 • 🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ми в пошуках C++ Розробника Ігор до нашої міжнародної команди розробників для створення нашої онлайн мультиплеєрної F2P гри Instant War

Як розробник, під час розробки гри та її комерційного використання, ви тісно співпрацюватимете з усією командою, залученою до створення гри: дизайнером ігор, Лід маркетинговим менеджером і менеджером з монетизації.

Основні обов’язки:

 • Впроваджувати, виправляти та вдосконалювати функціональність гри за допомогою швидкого створення прототипів та ітеративної розробки;
 • Використовувати внутрішні інструменти для інтеграції даних або оновлення подій Live-Ops;
 • Створювати зрозумілий, надійний код, який легко підтримувати, зберігаючи при цьому високий рівень продуктивності та переносимості;
 • З ентузіазмом братися за такі різноманітні теми, як дизайн інтерфейсу користувача, налаштування та налаштування елементів ігрового процесу та написання технічних алгоритмів;
 • Співпрацювати з дизайнерами та художниками, надаючи їм інструменти та технічну підтримку, коли це необхідно;
 • Допомогати створювати найкращий ігровий досвід за допомогою конструктивних оглядів і творчих внесків.

Необхідні кваліфікації:

 • Мінімум 2 роки досвіду розробки мобільних та/або комп’ютерних ігор;
 • Добре знання об’єктно-орієнтованих мов, володіння C++, знання з налагодження та оптимізації;
 • Добре знання класичних інструментів розробки (Visual Studio, контролер версій, база даних помилок тощо);
 • Хороші навички спілкування та роботи в команді;
 • Добре знання мобільної екосистеми та її обмежень;
 • Любитель ігор;
 • Вільна англійська.

Бонусні кваліфікації:

 • Досвід створення UI;
 • Досвід з інтеграції сервісів та інструментів, пов’язаних з Free To Play (монетизація, реклама, аналітика);
 • Розробка бекенда та використання онлайн-сервісів (cloud, leaderboards ...).

Практична інформація:

Ми хотіли б, щоб ваша заявка включала будь-які відповідні приклади роботи та/або посилання на ваше портфоліо, якщо у вас є одна або будь-які модифікації гри, які ви опублікували. Нас цікавить будь-який вміст, створений вами для ігор чи інших медіа.

📌Умови/що пропонуємо:

 • 📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
 • ⏰Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);
 • 🚀Індивідуальний план розвитку;
 • 💵Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
 • 📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;
 • 🏠Допомога у створенні домашнього офісу;
 • 🏢Можливість працювати у коворкінг просторі;
 • 🏄Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
 • 🇺🇸Безкоштовні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.