Playwing was founded in 2017 and is privately owned by the founders of Ubisoft, the Guillemot brothers. Playwing Teams are composed of creative talents focused on delivering fresh and innovative gaming experiences accessible instantly by players. What we do?
21 жовтня 2022 GameDev

PHP Software Engineer (вакансія неактивна)

віддалено

We are looking for a PHP Software Engineer to join our team!

Playwing is an international product company, our portfolio contains a variety of different services across several departments.

Playwing has different High-quality products with complex logic and different content. We are distributing and we offer different types of markets and targets.
And we want YOU to join us to strengthen existing teams if you like the idea of rapid product development and the ability to create long-term products from scratch.

Process:
• Daily meetings, Planning / Estimation session, Code review, Blue-Green deployment, mentoring, product testing, customized CI / CD (Jenkins).
• Code Style PSR-12.

Stack of our projects: PHP 7.4-8, Symfony 4.4-5.4, AWS (RDS, EC2, Load Balancer), RabbitMQ, Docker, Elasticsearch, Redis, MySQL.

Requirements:
• At least 1,5+ years of professional experience with the PHP 7-8 versions;
Understanding of OOP and SOLID principles;
• Good knowledge in databases, and SQL queries, DB optimization (MySQL);
• Experience with API integrations;
• Ability to deal with routine tasks;
• Ability to manage source code using GIT;
• Intermediate English level or higher.

Nice to have:
• Experience working with Symfony/Laravel framework is a strong plus;
• Experience with Docker, CI / CD setup (Jenkins);
• Basic knowledge with Amazon Web Services;
• Eager to learn new technologies and grow as a software engineer.

Responsibilities:
• Participating in the server-side development and operation of a global mobile-commerce platform that will allow millions of users to have access to content;
• Responsible for the full engineering life cycle of our ecommerce store project including technical design, task estimation, implementation, debugging and technical documentation preparation;
• Troubleshoot and resolve issues reported by QA team;
• Database design and development;
• Constantly improve the application architecture, performance, and security;
• Work with other challenging large-scale systems for game services and mobile advertising.

Process:
• Daily meetings, Planning / Estimation session, Code review, Blue-Green deployment
• Code Style PSR-12

We offer:
📆 Paid vacation, sick leave, and day-off (40 days per year);
⏰ Free morning schedule (start from 8 to 11 am);

🚀 Individual development plan;
💵 Payment for external training (not only professional);
📈 We provide access to the internal base of training, seminars and literature;

🏠 Assistance in setting up a home office;
🏢 Opportunity to work in a coworking space;
🏄 Compensation for sports activities and health care services;
🇺🇸 Free English classes and Speaking club from beginner to advanced lvl.
------------------------------------------------------------------------------------------

Playwing в пошуках PHP розробника до нашої команди!

Playwing — міжнародна продуктова IT-компанія, у якій ми відтворили світ інтертейменту.
Ми масштабуємося, саме тому і ми хочемо, щоб ТИ приєднався до нас.
Якщо тобі подобається ідея швидкої розробки продукту та можливість створювати довгострокові продукти з нуля, то ми чекаємо на тебе!

Наші команди працюють згідно з такими процесами:
• Дейлі мітинги, Планування / Естімація, Код ревью, Blue-Green деплойменти, менторство, тестування продукту, налаштованний CI / CD (Jenkins).
• Код-стайл PSR-12.

Стек наших продуктів: PHP 7.4-8, Symfony 4.4-5.4, AWS (RDS, EC2, Load Balancer), RabbitMQ, Docker, Elasticsearch, Redis, MySQL.

Вимоги до кандидата:
• Досвід роботи з PHP 7-8 не менше 1,5 років;
Розуміння принципів ООП та SOLID;
• Хороше знання баз даних, SQL-запитів та оптимізації БД (MySQL);
• Досвід з API інтеграціями;
• Уміння вирішувати рутинні завдання;
• Можливість управління вихідним кодом за допомогою GIT;
• Англійський рівень Intermediate або вище (читання і написання технічної документації).

Додаткові навички:
• Досвід роботи з фреймворком Symfony/Laravel є сильним плюсом;
• Досвід роботи з Docker, CI / CD налаштування (Jenkins);
• Базові знання з Amazon Web Services;
• Прага вивчати нові технології і рости як інженер-програміст.

Обов’язки:
• Участь у розробці та експлуатації серверної частини глобальної платформи мобільної комерції, яка дозволить мільйонам користувачів отримати доступ до контенту;
• Відповідати за повний цикл технічного життя нашого проєкту, включаючи технічний дизайн, оцінку завдань, впровадження, налагодження та підготовку технічної документації;
• Усунення несправностей та вирішення проблем, про які повідомила команда QA;
• Проєктування та розробка баз даних;
• Постійно вдосконалювати архітектуру, продуктивність та безпеку веб-додатків;
• Працювати з іншими складними системами, що масштабуються, для ігрових сервісів та мобільної реклами.

Умови, що пропонуємо:
📆Оплачувана відпустка, лікарняні, відгули (40 днів на рік);
⏰Вільний початок робочого дня (з 8 до 11 ранку);

🚀Індивідуальний план розвитку;
💵Оплачуємо зовнішні тренінги (не тільки професійні);
📈Надаємо доступ до внутрішньої бази тренінгів, семінарів та літератури;

🏠Допомога у створенні домашнього офісу;
🏢Можливість працювати у коворкінг просторі;
🏄Компенсація спорту та оздоровчих послуг;
🇺🇸Безплатні заняття з англійської мови та розмовний клуб від початківця до просунутих.