Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
5 грудня 2022

Personal Assistant (Cyprus, Relocate)

Лімасол (Кіпр)

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Забезпечувати повний адміністративний супровід для executive;
— Управляти календарем, координувати зустрічі та заходи;
— Укладати кореспонденцію, презентації, звіти, протоколи засідань тощо;
— Виступати у ролі продовження executive у заздалегідь визначених сценаріях і обставинах — відвідувати зустрічі, взаємодіяти із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами на всіх рівнях, реагувати та виконувати подальші дії від імені executive;
— Комплексно перевіряти та складати юридичні документи;
— Проводити предметні дослідження та аналітичну роботу;
— Управляти базами даних, shared drive і CRM системою;
— Організовувати комплексні подорожі;
— Управляти бюджетом та витратами;
— Виконувати обов’язки щодо координації проекту та персоналу;
— Допомагати з різними спеціальними проектами та завданнями.

Необхідний професійний досвід:
— 5+ років адміністративного досвіду підтримки C-Suite Executives;
— Вільне володіння англійською мовою — обов’язково, додаткова європейська мова — як перевага;
— Юридичний досвід або попередній досвід роботи у юридичному середовищі;
— Ініціативність, здатність працювати у швидкоплинному середовищі, ефективне управління пріоритетами;
— Відмінні навички усного та письмового спілкування, комфортність у спілкуванні з усіма рівнями зацікавлених сторін;
— Сильні навички співпраці та дипломатичні навички;
— Комфортність у спрямуванні інших до дедлайнів і результатів;
— Ефективні навички міжособистісного спілкування;
— Високий рівень відповідальності, конфіденційності та надійності;
— Технічна підкованість і вправність у вивченні нових навичок і програм.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
Parimatch Tech
is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:
— Providing full administrative support to the executive;
— Managing the executive’s complex calendar, coordinating meetings, and events;
— Drafting correspondence, presentations, reports, minutes of the meetings, etc.;
— Acting as an extension of the executive in predetermined scenarios and environments — attending meetings, interacting with internal and external stakeholders at all levels, responding and following up on the executive’s behalf;
— Extensive legal documents reviewing and drafting;
— Substantive researching and analytical working;
— Managing databases, shared drive, and CRM system;
— Arranging complex travel itineraries;
— Budget administrating and expenses management;
— Performing project and staff coordination duties
— Assisting with miscellaneous ad hoc projects and tasks.

Essential professional experience:
— 5+ years of administrative experience ideally supporting C- Suite Executives;
— Fluent English is a must, additional European language is an advantage;
— Legal background or prior experience in the legal environment;
— Self-starter, able to work in a fast-paced environment while managing competing Priorities;
— Superior verbal and written communication skills, comfortable communicating with all levels and types of stakeholders;
— Strong collaborative and diplomatic skills;
— Comfortable driving others to deadlines and deliverables;
— Effective interpersonal skills;
— High level of integrity, confidentiality, and trustworthiness;
— Tech-savvy and adept at learning new skills and programs.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.

LinkedIn