Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
29 вересня 2022

Middle Project Manager for Communication project for Stream Sport (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб квартира компанії розташована на Кіпрі, але ми працюємо по всьому світу. Компанія має центри досліджень та розробок, розташовані у чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи-це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається його основою для успіху та розвитку.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Розробляти ефективну внутрішню комунікаційну стратегію для Stream Sport, що забезпечує позитивне залучення співробітників;
— Концептуалізувати та розробляти нові і цікаві методи спілкування в компанії для стимулювання залучення співробітників;
— Координувати та управляти внутрішніми комунікаційними івентами;
— Забезпечувати узгодженість внутрішніх комунікаційних повідомлень для всіх каналів і груп аудиторії;
— Підтримувати заходи із залучення працівників, таких як опитування, фокус-групи та інші заходи, згідно із планом внутрішніх комунікацій;
— Моніторити і вимірювати ефективність комунікацій;
— Створювати та координувати доставки ключових повідомлень: презентацій, статей, новин, інтерв’ю тощо;
— Співпрацювати з ключовими internal stakeholders.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід управління проектами, включаючи крос-функціональні проекти;
— Досвід написання статей та проведення презентацій;
— Intermediate+ Англійська;
— Плюсом є знання Photoshop та досвід SMM.

Бажані навички та особисті якості:
— Бажано 2 роки досвіду роботи у ролі Internal Communication;
— Творчі і відмінними навичками написання, редагування та вичитки;
— Сильні навички міжособистісного спілкування в поєднанні з журналістською здатністю отримувати контент від ключових зацікавлених сторін і перетворювати його на цікаві історії для співробітників;
— Впевненість у спілкуванні, впливі та побудові стосунків на всіх рівнях організації;
— Здатність балансувати декілька проектів і досягати успіхів у дуже динамічному середовищі;
— Відмінні організаторські здібності та увага до деталей;
— Зацікавленість, самостійність, здатність співпрацювати та працювати незалежно.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
Parimatch Tech
is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:
— Developing of an effective internal communications strategy for Stream Sport, ensuring positive employee engagement;
— Conceptualizing and developing new and interesting methods of communicating across the company to drive employee engagement;
— Coordinating and managing internal communication events;
— Ensuring internal communications messages are consistent across all channels and audience groups;
— Supporting employee engagement activities such as surveys, focus groups and other events, as per the internal communications plan;
— Monitoring and measuring effectiveness of communications;
— Creating and coordinating the delivery of key announcements: presentations, articles, news, interviews, etc.;
— Working in collaboration with key internal stakeholders.

Essential professional experience:
— Project management experience, including cross-functional projects;
— Article writing and making presentation experience;
— Intermediate+ English;
— Photoshop skills and SMM experience are a plus.

Desirable skills and personal features:
— 2 years experience in an internal communications role is desirable;
— Creative with excellent writing, editing and proofreading skills;
— Strong interpersonal skills combined with journalistic ability to source content from key stakeholders and translate it into engaging stories for employees;
— Confident in communicating, influencing and relationship building across all levels of the organization;
— Ability to balance multiple projects and thrive in a very dynamic environment;
— Excellent organisational skills and attention to detail;
— Self-motivated, self-managed, ability to collaborate and work independently.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.