Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
31 жовтня 2022

Program Manager for Parimatch Foundation (вакансія неактивна)

Київ

Parimatch Foundation — міжнародний благодійний фонд, створений Parimatch у 2019 році для підтримки сталих довгострокових ініціатив та проєктів на території присутності Холдингу, що є частиною реалізації стратегії корпоративної соціальної відповідальності Бізнесу.

У мирний час фонд робив усе можливе, аби покращити здоров’я та добробут суспільства, надаючи дітям рівні можливості та доступ до занять спортом і навчання. Наразі ж ми працюємо заради однієї цілі — допомоги мирному населенню України, яке опинилося у гарячих точках..

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Управляти декількома проектами в рамках одного або двох спортивних напрямків PM Foundation;
— Координувати роботу спеціалістів та колег холдингових проектів конкретної програми;
— Розробляти та приймати рішення щодо проектів, відповідно до ключової стратегії напрямку;
— Формувати нові стійкі тенденції у спортивному напрямку та залученні дітей до спорту;
— Створювати середовище з ефективними процесами та комунікаціями;
— Управляти фінансами та ресурсами;
— Формувати стратегії напрямку на 1-3 роки.

Необхідний професійний досвід:
— Розуміння сфери, політики управління та ринку в цьому напрямку;
— Мати попередній досвід підтримки та управління спортом, соціальними програмами;
— Досвід роботи в проектах з урядом;
— Досвід і знання у соціальній/благодійній сфері.

Ми піклуємось про:
Здоров’я

— Корпоративне медичне страхування з першого дня, компенсація занять спортом;
— Участь у спортивних клубах (біговий, футбольний, хокейний, баскетбольний, волейбольний, плавальний та ін.);
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів щорічної оплачуваної відпустки.

Соціальне забезпечення
— Конкурентоспроможна заробітна плата та постійне заохочення за твій внесок та результат;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Корпоративна фінансова допомога у критичних ситуаціях;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий та професійний ріст
— Компенсація навчання та відвідування семінарів, конференцій, майстер-класів тощо;
— Корпоративна бібліотека;
— Розмовні клуби з носіями англійської мови;
— Можливість брати участь у внутрішніх заходах компанії: відкриті переговори, продуктові мітапи, хакатони та тренінги;
— Команда міжнародного рівня, що складається з досвідчених IT-фахівців, які діляться досвідом та менторять один одного.

Вільний час
— Корпоративні вечірки та командні активності (Pub Quiz, Car quest, походи тощо);
— Участь у CSR-проєктах (заходи корпоративної соціальної відповідальності в партнерстві з Parimatch Foundation);
— Культурно-мистецькі події.English version
Parimatch Foundation
is an international charitable foundation established by Parimatch in 2019 to support sustainable long-term initiatives and projects in the territory of the Company, which is part of the implementation of the corporate social responsibility strategy of the Business.

In peacetime, the foundation did its best to improve the health and well-being of society by providing children with equal opportunities and access to sports and education. At the moment, we are working for one goal — to help the civilian people of Ukraine in hotspots.

We invite those who fired up to:
— Managing of several projects within one or two sports areas of the PM Foundation;
— Coordinating of specialists and colleagues holding projects of a specific program;
— Elaborating and decision-making on projects, in accordance with the key strategy of the direction;
— Forming of new sustainable trends in the direction of sports and the involvement of children in sports;
— Creating an environment with efficient processes and communications;
— Financial and resource management;
— Forming of a direction strategy for 1-3 years.

Essential professional experience:
— Understanding of the sphere, governance policy and the market in this direction;
— Have a previous experience of support and manage sport, social programs;
— Experience in projects with government;
— Experience and knowledge in social/charity sphere.

We care of your:
Health

— Medical compensation/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.