Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
9 серпня 2022

Middle Front-End Developer for Gambling Team (вакансія неактивна)

Київ, Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Ми запрошуємо тих, хто заряджений:

— Розробляти користувальницький інтерфейс і бек-офіс за допомогою React;
— Бути задіяним у повному циклі розробки (від прийняття технічних вимог від BA/SA — до внесення змін у розробку);
— Моніторити та усувати технічну заборгованість;
— Постійно підвищувати якість коду;
— Проектувати архітектуру програм (мікросервіси);
— Тісно співпрацювати з іншими командами та бізнесом;
— Брати участь у розробці принципів дизайну продукту та технічного дизайну для нових ініціатив.

Необхідний професійний досвід:

— 3+ роки комерційного досвіду розробки програмного забезпечення;
— 2+ роки комерційного досвіду розробки програмного забезпечення з React;
— Вміння швидко адаптуватись до чужого коду;
— Глибокі знання React(+ Hooks), JS(ES6+), react-router-dom, react-testing-library, react-query;
— Високий рівень знань WebAPI браузера (DOM, WebWorker, ServiceWorker, LocalStorage, History, Fetch, WebSockets), HTML5 CSS3, CSS Modules, Adaptive & Responsive markdown, Webpack, Babel, ESLint;
— Досвід розробки продукту в комерційній експлуатації;
— Досвід роботи з CI/CD, Docker;
— Досвід написання фронтальних модульних тестів.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

English version

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:

— Develop a user interface and back-office using React;
— Full development cycle (from accepting technical requirements from BA/SA — to delivering changes to production);
— Monitoring and eliminating technical debt;
— Continuous improvement of code quality;
— Application architecture design (microservices);
— Work in close collaboration with others in a team and across the business;
— Participation in the development of product design principles and technical design for new initiatives.

Essential professional experience:

— 3+ years of commercial software development experience;
— 2+ years of commercial software development experience with React;
— Fast adaptability to another’s code;
— Strong knowledge of React(+ Hooks), JS(ES6+), react-router-dom, react-testing-library, react-query;
— Good knowledge of Browser WebAPIs (DOM, WebWorker, ServiceWorker, LocalStorage, History, Fetch, WebSockets), HTML5 CSS3, CSS Modules, Adaptive & Responsive markdown, Webpack, Babel, ESLint;
— The experience of product development in commercial operation;
— Experience with CI/CD, Docker;
— Experience in writing front-end unit tests.

Desirable skills:

— Experience with TypeScript.

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sports club participation (football, running, basketball, or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— An individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops, etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.