Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
9 серпня 2022

Middle Business Analyst for PMI (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Збирати та документувати вимоги від багатьох зацікавлених сторін;
— Писати історії користувачів і епопеї, визначаючи критерії прийняття, створювати блок-схеми;
— Конкретизувати документи вимог і підтримувати їх за допомогою альтернативних поглядів (історій користувачів, визначення критеріїв прийнятності, діаграм, прототипів, сценаріїв);
— Підтримувати команди розробки та розробки продуктів у роз’ясненні вимог і керуванні запитами на зміни;
— Працювати з командою дизайнерів, щоб створити UI/UX для функцій;
— Виявляти міжкомандні залежності, працювати з іншими власниками продуктів і технічними командами;
— Готувати посібники користувача, документацію до рішень.

Необхідний професійний досвід:

— 2+ роки досвіду системного або бізнес-аналізу;
— Досвід роботи з ключовими БА техніками (інтерв’ю, воркшоп, аналіз документів, оцінка, ментальна карта тощо);
— Досвід малювання UML, BPMN, блок-схем;
— Досвід написання технічної документації: BRD/BRS, User Story/Use Case тощо;
— Сильні навички тайм-менеджменту та визначення пріоритетів;
— Технічна освіта (ступінь інформатики або досвід розробки програмного забезпечення);
— Рівень англійської мови вище середнього.

Бажані навички та особисті якості:

— Інструменти відстеження проблем і адміністрування документів: Atlassian Confluence, Atlassian JIRA;
— Керування невиконаними продуктами та інші Agile (scrum) дії в ролі PO;
— Знання кількох бізнес-доменів (CRM, маркетинг, інтелектуальний аналіз даних та проєкти звітності);
— Сильні аналітичні, комунікативні навички, навички вирішення проблем;
— Досвід роботи в азартних іграх/фінансових технологіях буде плюсом.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Gather and document requirements from multiple stakeholders;
— Write user stories and epics, defining acceptance criteria, create flow diagrams;
— Specify documents of requirements and support them using alternative views (user stories, defining acceptance criteria, diagrams, prototypes, scenarios);
— Support development and product teams in clarifications of requirements and manage change requests;
— Work with the design team to create UI/UX for features;
— Detect cross-team dependencies, work with other Product Owners and Technical teams;
— Prepare user guides, solution documentation.

Essential professional experience:

— 2 + years of experience in system or business analysis;
— Experience with key BA technics (interview, workshop, document analysis, estimation, mind mapping, etc.);
— Experience in drawing UML, BPMN, Flow diagrams;
— Experience in writing technical documentation: BRD/BRS, User Story/Use Case and etc.;
— Strong time management and prioritization skills;
— Technical background (a computer science degree or experience in software development);
— Upper-Intermediate level of English.

Desirable skills and personal features:

— Issue tracking and documents administration tools: Atlassian Confluence, Atlassian JIRA;
— Product backlog management and other Agile (scrum) activities in the role of a PO;
— Knowledge of several business domains (CRM, Marketing, Data Mining, and reporting projects);
— Strong analytical, communication, problem solving skills;
— Experience in gambling/fintech will be a plus.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Evacuation support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.