Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
3 серпня 2022

Affiliate Manager for PMI (вакансія неактивна)

віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Контролювати KPI ефективності трафіку та конверсії вибраної групи партнерів (низьке-середнє значення);
— Аналізувати результати співпраці з партнерами, оцінювати ризики та прогнозувати окупність витрат;
— Готувати фінансові звіти, звірку трафіку та аналітичні звіти (разові, періодичні, регулярні);
— Створювати оптимальні умови для співпраці з партнерами, працювати над підвищенням лояльності партнерів;
— Щоденнo спілкуватися з партнерами;
— Відстежувати та повідомляти про технічні проблеми, тестувати воронки;
— Надавати партнерам відповідні промо-матеріали/бонуси/та ін.

Необхідний професійний досвід:

— 1 рік досвіду роботи в афілійованому маркетингу або на відповіднiй посадi буде плюсом;
— Вища освіта (економічний, фінансовий, математичний профіль);
— Базові знання онлайн-маркетингу, розуміння джерел трафіку та методів аналізу KPI трафіку;
— Базові знання веб-аналітики.

Бажані навички та особисті якості:

— Рівень англійської не нижче Intermediate;
— Аналітичні здібності, вміння працювати з великими обсягами даних;
— Впевнений користувач Excel/Таблиць.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Supervise traffic performance KPIs and conversions of a selected group of partners (low-mid value);
— Analyze results of cooperation with partners, assess risk and forecast the return on costs;
— Prepare financial reports, traffic reconciliation and analytical reports (one-time, periodic, regular);
— Create optimal conditions for cooperation with partners, work on increasing the loyalty of partners;
— Communicate with partners on daily basis;
— Track and report tech issues, test funnels;
— Provide partners with relevant promo materials / bonuses / etc.

Essential professional experience:

— 1 year experience in affiliate marketing or relevant position will be a plus;
— Higher education (economics, finance, mathematical profile);
— Basic knowledge of online marketing, understanding of traffic sources and traffic KPI analysis methods;
— Basic knowledge of web analytics.

Desirable skills and personal features:

— English level at least Intermediate;
— Analytical skills, ability to work with large amounts of data;
— Profound user of Excel/Sheets.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.