Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
5 вересня 2022

Middle Android Developer (вакансія неактивна)

Київ, Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Запрошуємо тих, хто заряджений:
— Проектувати та створювати UI компоненти для платформи Android;
— Співпрацювати з кросс-функціональними командами для визначення та розробки нового функціоналу;
— Знаходити, оцінювати та впроваджувати нові технології, щоб максимізувати ефективність розробки.

Необхідний професійний досвід:
— Досвід роботи в комерційних проектах від 2 років;
— Глибоке знання Android SDK;
— Мови програмування Java/Kotlin
— Досвід роботи з бібліотеками Dagger 2, Retrofit 2;
— Досвід роботи з Kotlin Coroutines;
— Досвід роботи з Jetpack Compose;
— Досвід з Unit Testing, WebSockets, REST;
— Розуміння MVVM pattern;
— Глибокі знання Git SCM та Git-flow;
— Знання Android Architecture Components.

Бажані навички:
— Розуміння реалізації процесів CI/CD;
— Досвід роботи з Firebase services;
— Знання Flavors;
— Досвід роботи з RxJava2.

English version

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:
— Design and build UI components for the Android platform;
— Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features;
— Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency.

Essential professional experience:
— 2+ years of experience in commercial projects;
— Proven Android SDK knowledge;
— Java/Kotlin programming languages
— Proven experience with Dagger 2, Retrofit 2 libraries;
— Experience with Kotlin Coroutines;
— Experience with Jetpack Compose;
— Experience in Unit Testing, WebSockets, REST;
— Understanding of MVVM pattern;
— Strong skills in Git SCM and Git-flow;
— Knowledge of Android Architecture Components.

Nice to have:
— Understanding of CI/CD processes implementation;
— Experience in Firebase services;
— Knowledge of Flavors;
— Experience with RxJava2.