Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
8 серпня 2022

PCI Compliance Analyst (вакансія неактивна)

Лімасол (Кіпр), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Сприяти дотриманню PCI;
— Допомогати в підтвердженні того, що всі засоби контролю PCI запроваджені, задокументовані та контролюються протягом року;
— Допомога в підтвердженні того, що контрольні самооцінки проводяться оперативно з необхідною повнотою та точністю;
— Брати участь у визначенні та підтвердженні критичних засобів контролю для усунення технічних і бізнес-ризиків і працювати з різними командами для усунення виявлених недоліків;
— Слідкувати, щоб відповідна документація у формі політик, стандартів і процедур була створена та керована для підтримки різноманітних вимог безпеки, відповідності та аудиту;
— Надавати вказівки та підтримку технологіям і бізнесу, щоб забезпечити постійне дотримання різних мандатів.

Необхідни професійний досвід:

— Глибоке знання стандартів, пов’язаних із PCI, включаючи PCI-DSS, PA-DSS, рекомендації ASV та інші допоміжні документи;
— Знайомство з широким спектром продуктів і технологій ІТ та інформаційної безпеки, таких як керування ідентифікацією та доступом, керування вразливістю, шифрування та керування ключами, ведення журналів, моніторинг та безпека програм;
— Знайомство з хмарними середовищами та технологіями з відповідними методологіями аудиту;
— Відмінні навички ведення документації та спілкування;
— Сильні аналітичні навички та навички вирішення проблем із здатністю функціонувати як агент змін;
— Продемонстрований досвід роботи в багатозадачному середовищі;
— Розуміння показників безпеки та створення корисних інформаційних панелей для перегляду та споживання керівництвом.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий і професійний розвиток

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

English version:

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:

— Facilitate compliance with the PCI;
— Assist in confirmation that all PCI controls are implemented, documented, and monitored through the course of the year;
— Assist in confirmation that control self-assessments are conducted promptly with required completeness and accuracy;
— Participate in identifying and validating critical controls to address technical and business risks and work with various teams to address identified deficiencies;
— Ensure that appropriate documentation in the form of policies, standards, and procedures is created and managed to support the various security, compliance, and audit requirements;
— Provide guidance and support to technology and business to ensure continued compliance with the various mandates.

Essential professional experience:

— Thorough knowledge of PCI-related standards including PCI-DSS, PA-DSS, ASV guidelines and other support documents;
— Familiarity with a broad range of IT and Information Security products and technologies such as identity and access management, vulnerability management, encryption, and key management, logging and monitoring and application security;
— Familiarity with cloud-based environments and technologies with associated auditing methodologies;
— Excellent documentation and communication skills;
— Strong analytical and problem-solving skills with the ability to function as a change agent;
— Demonstrated experience in working in a high-paced multi-tasking environment;
— Understanding of security metrics and creation of useful dashboards for management review and consumption.

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time

— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.