Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
9 вересня 2022

Senior NetDevOps Engineer

Лімасол (Кіпр), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Впроваджувати найкращі практики мережевих операцій CI/CD;
— Оцінювати технології та рішення для підвищувати програмованості мережі, автоматизація, мережеве моделювання та тестування, а також підтримка мережевих можливостей DevOps
вимог компанії;
— Розробка і автоматизація змін в інструментах перед розгортанням, валідація;
— Ділитися знаннями, досвідом і найкращими практиками з іншими інженерами та DevOps;
— Працювати в команді, яка автоматизуватиме надання, налаштування, розгортання та адміністрування корпоративних мережевих ресурсів в приватних і публічних хмарах через абстракцію пристроїв і API;
— Участь в оцінці систем і рішень, які допоможуть у створенні мережевих джерел.

Необхідни професійний досвід:

— Досвід побудови та розгортання мережі на конвеєрі DevNetOps;
— Досвід роботи в автоматизації мереж на Python, Ansible;
— Знання принципів і концепцій мереж;
— Знання рішень структури ЦОД;
— Досвід моделювання конфігурації мережі в JSON, YAML або YANG;
— Досвід роботи з інструментами CI/CD;
— Досвід роботи з відкритим ПЗ та бібліотеками;
— Досвід розгортання IaaS;
— Досвід роботи з контейнерами та Kubernetes буде плюсом.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий і професійний розвиток

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

English version:

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

We invite those who fired up to:

— Implementing Network Ops specific CI/CD best practices;
— Evaluate technologies and solutions to increase network programmability, network
automation, network simulation & testing, and network DevOps capability in support
of the company requirements;
— Develop and automate change validation to tools before roll out and handle
validation;
— Mentor and share knowledge, experiences and best practices with other engineers in
network engineering and DevOps;
— Work in a team that will automate provision, configure, deploy, and administer
enterprise network resources in private and public clouds via device abstraction and
APIs;
— Participate in evaluating systems and solutions that will assist in establishing the
network source of truth.

Essential professional experience:

— Experience in building and deploying the network on a DevNetOps pipeline;
— Experience in Network Automation in Python, Ansible;
—Knowledge of Networking principles and concepts;
— Knowledge of data center fabric solutions;
— Experience in modeling network configuration in JSON, YAML, or YANG;
— Experience in working with CI/CD tools;
— Experience in working with Open source software and libraries;
— Experience with deploying IaaS;
— Experience with Containers and Kubernetes will be a plus.

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time

— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.
LinkedIn