Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
2 серпня 2022

Head of SRE (вакансія неактивна)

Прага (Чехія)

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Про команду:

IT Operations — це продуктова команда IT Security, орієнтована виключно на якісні інженерні (технічні) результати. Бути частиною цієї команди — це мати можливість швидко підвищити свої навички з точки зору професійного зростання та працювати з близько 300 унікальними сервісами продуктів, великою інфраструктурою, cloud services/k8s/ELK та різноманітним набором сучасних технологій.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Очолити команду SRE і встановити стандарти організації команди ( в умовах гібрідного налаштуванн та повного ремоуту). Визначити процес, цілі та KPI. Забезпечте їх відповідність з ІТ і Tech стратегіями.
— Встановити стратегію та співпрацювати з ключовими зацікавленими сторонами на міжфункціональному рівні в розробці roadmap для команди SRE, спрямованої на зменшення операційних накладних витрат у підпотоках і платформах.
— Виступати в якості члена ради архітектури та ITOps, щоб відстоювати практики операцій і процесів компанії та технологій.
— Визначати операційну практику (DevOps, NRE та SRE) і вказівки для всієї компанії. Бути переконаним, що вони підтримують технологічну стратегію та відповідають потребам команд розробників.
— Відповідати за надійність k8s і kafka, загальне управління БД. Бути холдером доменів трафіку, маршрутизації, дотримання правил та finops.
— Керувати, контролювати та підтримувати високу доступність платформ і служб SRE, що працюють у Cloud і DC середовищах. Працювати з командою, щоб встановити цілі рівня обслуговування та контролювати досягнення цілей.
— Очолювати дизайн, розробку та постачання інструментів і автоматизації для підвищення доступності, масштабованості, затримки та ефективності інфраструктури та платформ хмарних сервісів. Забезпечувати довговічність і стабільність рішень.
— Вирішувати проблеми з інфраструктурою та платформами та співпрацювати з відповідними командами (постачальниками публічних хмар, командами додатків, Cloud Engineering) для вирішення проблем. Визначати й покращувати можливі точки збою в інфраструктурі/платформах.
— Керувати та зосереджувати команди на аналізі першопричин, ідентифікації шаблонів і постійне вдосконалення з метою оптимізації продуктивності додатків, стійкості та надійності. Полегшувати аналіз першопричин без звинувачень. Проводити зустрічі на випадок інциденту виробничої системи, щоб команда могла вчитися на помилках і вдосконалювати системи та керувати книгами.
— Допомагати захистити інфраструктуру та політику доступу разом із блоком ІТ-безпеки для зменшення ризику.
— Надати платформи CI/CD, інструменти та процеси для команд розробників. Переконатися, що вони відповідає очікуванням і постійно вдосконалюється.
— Шукати можливості для підвищення операційної ефективності при зниженні витрат. Розробляти та реалізувати стратегію finops. Керувати бюджетом для планування та нести відповідальність за виконання бюджетних цілей і завдань.
— Впливати на окремих осіб у межах і поза функцією ITO. Готувати та представляти звіти всім рівням керівництва та персоналу.
— Слідкувати за найкращими галузевими практиками та доводити їх до відома команди технічного менеджменту для інноваційного застосування.
— Бути наставником для членів команд Cloud Platform SRE, щоб допомогти їм рости та розвиватися.
— Забезпечувати постійне навчання та розвиток прямих підлеглих. Розвивати та наставляти персонал за допомогою адаптації, відкритого спілкування, можливостей навчання та розвитку, а також процесів управління ефективністю. Створювати і підтримувати моральний дух і мотивацію співробітників. Гарантувати, що команда належним чином укомплектована необхідними компетенціями.

Необхідний професійний досвід:

— 5+ років практичного досвіду в DevOps\SRE;
— 2+ роки досвіду керівництва командою та управління людьми;
— Глибоке розуміння практик DevOps і SRE;
— Обов`язкове знання AWS, GCP\Azure або інших;
— Практичний досвід роботи з проектами CNCF;
— Досконалі навички спілкування та вирішення проблем;
— Стресостійкість і вміння працювати в ситуаціях високої невизначеності;
— Нескінченне бажання рости та розвивати інших.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий і професійний розвиток

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

English version:

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

About team:

IT Operations — is an IT Security product team focused exclusively on high-quality engineering (technical) results. You’ll have an opportunity to quickly level up your skills in terms of professional growth, and to work with about 300 unique product services, large infrastructure, cloud services/ k8s/ ELK, and a diverse stack of modern technologies.

We invite those who fired up to:

— Leads SRE team in daily operations and establishes standards of team organization (in hybrid and full remote setups). Defines the process, objectives and KPI. Ensure its alignment with IT and Tech strategies.
— Sets strategy and collaborates with key stakeholders cross-functionally in developing the roadmap for the SRE team aimed toward reducing the operational overhead in sub-streams and platforms.
— Act as a member of the architecture and ITOps board to advocate ops-practices and processes company & technology-wise.
— Defines operations (DevOps, NRE and SRE) practices and guidelines company-wide. Ensure they support technology strategy and in line with dev teams’ needs.
— Carries responsibility for k8s and kafka reliability, overall DB governance. The householder of traffic, routing, observability and finops domains.
— Operates, monitors, and maintains high availability of SRE platforms and services running in Cloud & DC environments. Works with team to establish service level objectives and monitor to ensure the objectives are met.
— Leads design, develop and delivers tools and automation to improve the availability, scalability, latency, and efficiency of cloud service infrastructure and platforms. Ensures sustainability and stability of the solutions.
— Troubleshoots infrastructure and platforms issues, and works with the relevant teams (Public cloud vendors, application teams, Cloud Engineering) to resolve issues.
Identifies and improves on possible points of failure in the infrastructure/platforms.
— Leads and focuses teams on root cause analysis, pattern identification and continuous improvement in order to optimize application performance, resiliency and reliability. Facilitates blame-free root cause analysis. Meetings in the event of a production-systems incident so that the team can learn from mistakes and improve systems and run books.
— Helps secure infrastructure and access policies along with IT Security unit to reduce risk.
— Provides CI/CD platforms, tools and processes to the development teams. Ensure it meets expectations and continuously improves.
— Looks for opportunities to drive operational efficiencies while reducing costs. Develops and implements finops strategy. Manages budget to plan and is responsible for meeting/delivering against budgetary goals and objectives.
— Influences individuals within and outside the ITO function. Prepares and presents reports to all levels of leadership and staff.
— Stays abreast of industry-leading best practices and brings them to the attention of the tech management team for the innovative application.
— Serves as a guide and mentor to members of the Cloud Platform SRE teams to aid in their growth and development.
— Ensures the ongoing training and development of direct reports. Develops and mentors staff through on-boarding, open communication, training and development opportunities, and performance management processes; builds and maintains employee morale and motivation; ensures the team is appropriately staffed with required competencies.

Essential professional experience:

— 5+ years of hands-on experience in DevOps\SRE;
— 2+ years of team leading and people management experience;
— Deep understanding of DevOps practices and SRE implementation;
— AWS is a must, GCP\Azure or other consideration as a plus;
— Strong practical experience with CNCF projects;
— Perfect communication and problem-solving skills;
— Stress tolerance and ability to work in high uncertainty situations;
— Endless desire to grow and develop others.

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time

— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.