Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in three countries, largest of which is in Ukraine.
2 вересня 2022

CRM manager for PMI (вакансія неактивна)

Київ

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Відповідати за весь маркетинг орієнтований на гравців, зосереджуючись на оптимізації LTV через управління життєвим циклом;
— Працювати як зі спортом, так і з пропозиціями казино;
— Інтерпретувати дані, аналізувати результати та розробляти рішення, які демонструють вплив і ефективність маркетингових програм життєвого циклу для всіх брендів;
— Регулярно звітувати перед керівником команди CRM із стратегії життєвого циклу, демонструючи глибоке розуміння вподобань клієнта, визначаючи драйвери та надаючи рекомендації щодо покращення;
— Керувати сегментацією клієнтів;
— Постійно шукати та тестувати нові промо-механіки;
— Керувати щотижневими дослідженнями конкурентів;
— Керувати лонгітюдним і багатоваріантним тестуванням для багатьох аудиторій і запускати експерименти, щоб визначити найефективніші пропозиції для покращення KPI протягом життєвого циклу клієнта.

Необхідний професійний досвід:

— 2 роки досвіду роботи в CRM маркетингу;
— Обов’язковий досвід роботи з провайдерами послуг електронної пошти, CRM-системами та засобами автоматизації кампаній;
— Досвід створення комунікаційної стратегії та проведення акцій/кампаній;
— Досвід роботи в казино/ставках і розуміння бонусних систем казино/ставок є великим плюсом.

Бажані навички та особисті якості:

— Рівень англійської не нижче Intermediate;
— Самодостатній командний гравець зі стратегічним мисленням;
— Вміння вирішувати конфліктні ситуації та працювати в складній обстановці;
— Метрико-орієнтована особа, яка приймає рішення.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Be responsible for all player-facing marketing with a focus on LTV optimization through life cycle management;
— Work with both sport and casino offers;
— Interpret data, analyze results, and develop solutions that showcase the impact and performance of lifecycle marketing programs across all brands;
— Regularly report to CRM Team Lead of Lifecycle strategy, demonstrating a deep understanding of client’s preferences, identifying drivers, and making recommendations for improvement;
— Manage client’s segmentation;
— Continuously search and test new promo mechanics;
— Manage week-to-week competitors research;
— Manage longitudinal and multi-variant testing across multiple audiences and launch experiments to identify the most effective offers to improve KPIs through the client’s lifecycle.

Essential professional experience:

— 2 years experience in CRM marketing;
— Experience in working with email service providers, CRM systems, and campaign automation tools is a must;
— Experience in creating a communication strategy and executing promotions/campaigns;
— Experience in casinos/betting and understanding of casino/betting bonus systems is a great plus.

Desirable skills and personal features:

— English level at least Intermediate;
— Self-sufficient team-player with strategic mind;
— Ability to resolve conflict situations and work in a complex environment;
— Metric-oriented decision maker.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Medical support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.