Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine. In 2021, it was awarded a Gold-ranking as an ‘Inspiring Employer Brand’ at the Inspiring Workplaces Award.
22 липня 2022

SRE/DevOps Engineer (FinOps Project)

Лімасол (Кіпр), Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Створювати платформу, яка дає повну видимість витрат на різні частини та аспекти інфраструктури, робочі навантаження, трафік тощо;
— Отримувати дані з багатьох джерел, процесів і груп і візуалізувати їх за допомогою якісного та зрозумілого UX, що дає можливість розподілити витрати за потоками розробки, продуктами, брендами тощо;
— Опрацьовувати економічні «поради» щодо того, як оптимізувати, підібрати правильний розмір і знайти «депріоритезовані послуги» як кандидатів на потенційне виведення з експлуатації, щоб уникнути додаткових витрат. Перетворювати ці поради в проекти для команд розробників, співпрацювати з менеджером проекту FinOps, щоб стимулювати та відстоювати технічні аспекти цієї діяльності;
— Управляти знижками на основі зобов’язань і стимулювати уніфікацію інфраструктури, щоб зробити ці знижки більш гнучкими та ефективними;
— Розроблювати сповіщення про аномалії витрат і досягнення заздалегідь визначених порогових значень бюджету, робота над прогнозуванням на основі історії даних і врахованого бізнес-контексту;
— Збирати дані про використання інших інструментів SaaS або інших постачальників у всій компанії, додавання цих витрат до бюджету;
— Надавати можливість і допомогати командам проводити аналітику ефективності власних бюджетних витрат і допомагати їм приймати керовані даними бізнес-рішення, модернізувати свою архітектуру та інфраструктуру тощо;
— Визначате та запускати процеси для інтеграції FinOps у технологію, фінанси та бізнес, щоб допомогати їм досягати своїх цілей. Управління всіма операціями в країні: взяття на себе відповідальності за прибуток, доходи та цільові показники якості;

Необхідний професійний досвід :

— Досвід роботи з усіма частинами AWS, що пов’язані з «вартістю», — Billing, Costs Explorer, Trusted Advisor, CUR, TAO, Compute Optimizer, Cost Anomaly Alerts, знижки «на основі зобов’язань», як-от зарезервовані екземпляри, плани економії коштів тощо;
— Kubecost, Prometheus, VPA, Grafana та інші рішення для хмарного моніторингу;
— Концепції «тегування» ресурсів у рамках AWS, Kubernetes, Kafka тощо;
— Інструменти візуалізації аналітики, такі як Tableau, bipp, Apache Superset, AWS QuickSight, деякі бази даних для зберігання всіх даних тощо;
— Базові знання та бажання вивчити загальні мови програмування та сценарії, як-от bash, Python, go, щоб написати власні аналітичні інструменти FinOps.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий і професійний розвиток

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

English version

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

We are looking for SRE/Devops Engineer, who will participate in FinOps adoption in Parimatch Tech, together with the SRE team. Keep your eye on the ball, where the ball is our constantly and dynamically growing spending on cloud infrastructure per year.

We invite those who fired up to:

— Create an end-to-end platform that gives full visibility on cost spending on different parts and aspects of infrastructure — workloads, traffic, etc.;
— Fetch the data from multiple sources, processes, and groups, and visualize it with good and understandable UX, giving the ability to break down costs by development streams, products, brands, etc.;
— Work on cost-saving «tips» on how to optimize, right-size, and find «deprioritized services» as candidates for potential decommissioning, to avoid extra costs. — Convert these tips into projects for development teams, work with the FinOps project manager to drive and advocate the technical aspects of these activities;
— Manage commitment-based discounts, and drive unification of the infrastructure to make these discounts more flexible and efficient;
— Design alerts for cost anomalies and for reaching pre-defined budget thresholds, work on forecasting based on historical data and given business context;
— Gathering usage of other SaaS tooling or other vendors across the company, adding these costs to budgeting as well;
— Empower and help teams to do analytics of their own budget spending efficiency and help them to make data-driven business decisions, modernize their architecture and infrastructure, etc.;
— Define and execute processes to integrate FinOps into Technology, Finance, and Business to help them to achieve their goals.Managing all operations within a country: taking responsibility for profit, revenue, and quality targets;

Essential professional experience:

— All «cost» related parts of AWS — Billing, Costs Explorer, Trusted Advisor, CUR, TAO, Compute Optimizer, Cost Anomaly Alerts, «commitment-based» discounts like reserved instances, cost savings plans, etc.;
— Kubecost, Prometheus, VPA, Grafana, and other «cost» related cloud-native monitoring solutions;
— Resource «tagging» concepts in scope of AWS, Kubernetes, Kafka, etc.;
— Analytics visualization tooling like Tableau, bipp, Apache Superset, AWS QuickSight, some databases to store all the data, etc.;
— Basic knowledge and desire to learn generic purpose programming and scripting languages like bash, Python, go, to write in-house FinOps analytics tooling.

We care of your:

Health
— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth
— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth
— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time
— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time

— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.
LinkedIn