Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine. In 2021, it was awarded a Gold-ranking as an ‘Inspiring Employer Brand’ at the Inspiring Workplaces Award.
27 липня 2022

Deputy Head of CRM for PMI

віддалено

PMI — сервісна компанія, яка займається розробкою та реалізацією стратегії експансії бренду Parimatch на ринках Африки, Азії, Європи та Латинської Америки. Компанія надає технічні, маркетингові та комунікаційні послуги для партнерів у сфері ставок та азартних ігор.

Інновації, нові технології та бажання надати клієнтам найкращий ігровий досвід — це те, що рухає PMI вперед.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Очолювати команду CRM і впевнюватися, що відділ має належний досвід, керівництво та підтримку для досягнення встановлених цілей;
— Визначати та впроваджувати локалізовані стратегії CRM на ключових територіях;
— Вчасно реалізовувати плани кампанії відповідно до стандартів;
— Контролювати застосування та якість усіх рекламних акцій для клієнтів і маркетингових комунікацій за різними каналами;
— Презентувати та звітувати про ключові події діяльності CRM та прогрес виконання KPI;
— Ділитися результатами та навчатися новому;
— Взаємодіяти із зацікавленими сторонами, щоб узгодити плани та визначити пріоритети для контактних точок взаємодії з клієнтами;
— Сприяти data-driven культурі у команді;
— Застосовувати підхід тестування та навчання до CRM, та переконуватися, що всі знання зафіксовані та застосовані до майбутніх кампаній;
— Відповідати за те, щоб CRM-ініціативи відповідали місцевим нормативним і рекламним стандартам, зберігаючи при цьому глибокі знання ліцензійних рамок;
— Слідкувати за поточними галузевими та маркетинговими тенденціями, новими технологічними рішеннями та комерційними можливостями, застосовуючи їх у робочих рішеннях, які стимулюють зростання та покращують взаємодію з клієнтами.
— Проводити порівняння пропозицій клієнтів і комунікацій на кожній території з місцевими конкурентами;
— Бути в курсі розробок продуктів, які здійснюються власними силами або через сторонніх постачальників та будувати плани підтримки CRM навколо ключових запусків.

Необхідний професійний досвід:

— Великий досвід CRM в онлайн-іграх;
— Впевнений досвід керівництва різними командами;
— Досвід розвитку міцних відносин із внутрішніми та зовнішніми контактами;
— Грамотне володіння даними, сильні аналітичні навички та знання ключових показників ефективності галузі;
— Досвід у створенні, реалізації та звітності успішно виконаних планів CRM.

Бажані навички та особисті якості:

— Сильні комунікативні навички;
— Фокус на клієнті та комерційній діяльності;
— Можливість і бажання працювати в компанії, що динамічно зростає та змінюється.

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— 100 % оплачувані лікарняні;
— Медична та фінансова допомога;
— Бенефіти (спортзал/стоматологія/психолог тощо).

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонусна система на основі OKR;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистісне і професійне зростання

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Персональний план розвитку;
— Культура зворотнього зв’язку.

Баланс між роботою та особистим життям

— 20 робочих днів оплачуваної відпустки;
— Гнучкий графік;
— Корпоративи та тімбілдинги;
— PM клуби;
— Активності благодійного фонду РМ.

English version:

PMI is a service company, engaged in the development and implementation of the expansion strategy for Parimatch brand in the markets of Africa, Asia, Europe, and Latin America. The company provides tech, marketing and communications services for partners in the betting and gambling industry.

Innovations, new technologies and the desire to provide the best gaming experience for the customers is what drives PMI forward.

We invite those who fired up to:

— Lead the CRM team, and ensuring the department has the right expertise, guidance, and support to be able to achieve its goals;
— Define and implement localised CRM strategies across key territories;
— Deliver campaign roadmaps according to standard and in a timely manner;
— Oversee the application and quality of all customer promotions and marketing communications across multiple channels;
— Present and report key insights of CRM activities and the progression of KPIs;
— Share results and learn across the wider business;
— Engage with multiple stakeholders to agree on plans and prioritise customer experience touch points;
— Promote a data-driven culture within the team;
— Adopt a robust test and learn approach to CRM, and ensuring that all learnings are captured and applied to future campaigns;
— Ensure CRM initiatives meet the local regulatory and advertising standards, whilst maintaining an in-depth knowledge of licensing frameworks;
— Monitor current industry and marketing trends, new technology solutions, and commercial opportunities, presenting them into workable solutions which drive growth and improve the customer experience.
— Benchmark customer offerings and communications within each territory against local competitors;
— Keep up-to-date with product developments completed in-house or through third-party suppliers, build CRM support plans around key launches.

Essential professional experience:

— Extensive CRM experience in Online Gaming;
— Experienced people manager with a strong track record of leading diverse teams;
— Experience in collaborating and developing strong relationships with internal and external contacts;
— Data literate with strong analytical skills and knowledge of industry KPIs;
— Experience in creating, delivering, and reporting on successful CRM roadmaps.

Desirable skills and personal features:

— Strong Communication Skills;
— Customer and commercially focused;
— Experience working in a fast-paced and ever-changing environment.

We care of your:

Health

— 100% paid sick leaves;
— Evacuation support & financial aid;
— Benefits Cafeteria (gym/stomatology/psychological service & etc.).

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Annual salary review;
— OKR-based bonus system;
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
— Personal development plan;
— Feedback culture.

Work-life balance

— 20 working days of paid vacation;
— Flexible schedule;
— Corporate events and team-building activities;
— PM Clubs;
— PM Foundation Activities.

LinkedIn