Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the gaming and entertainment industry while also promoting the Parimatch brand globally. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine. In 2021, it was awarded a Gold-ranking as an ‘Inspiring Employer Brand’ at the Inspiring Workplaces Award.
29 липня 2022

DevOps Engineer for Product Platform Team (Czech Republic)

Прага (Чехія), віддалено

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, яка розробляє та надає технічні та маркетингові рішення для індустрії ігор і розваг. Штаб-квартира компанії розташована на Кіпрі, а компанія працює по всьому світу. Центри досліджень і розробок розташовані в чотирьох країнах, найбільший з яких — в Україні.

Високотехнологічні рішення та інноваційні підходи — це те, що рухає Parimatch Tech вперед на ігровому ринку та залишається основою успіху та розвитку.

Стек технологій:

AWS, Kubernetes; Gitlab; ELK, Prometheus, Grafana, Alertmanager, PagerDuty, Elastic-APM; Ansible/Terraform; Kafka; Apache/NGINX, HAProxy, Redis/MongoDB; PostgreSQL; Flux, Helm.

Запрошуємо тих, хто заряджений:

— Аналізувати потреби інфраструктури обслуговування та їх обґрунтування;
— Підтримувати інфраструктуру високого навантаження та високої доступності;
— Забезпечити моніторинг виконання;
— Писати та оновлювати скрипти;
— Докеризувати додатки;
— Використовувати систему оркестрування контейнерів: Kubernetes;
— Автоматизувати рутинні дії DevOps;
— Автоматизувати надання середовища та установку продуктів;
— Виконувати аналіз першопричин технічних проблем;
— Негайна реакція на будь-які сповіщення;
— Робота з центральним агрегуванням журналів, моніторингом журналів і сповіщеннями: збирати журнали, зберігати їх та створювати інформаційні панелі, налаштовувати сповіщення;
— Керувати та підтримувати виробниче середовище;
— Досліджувати альтернативні рішення;
— Керувати системою, бути переконаним, що система справна та має достатньо ресурсів;
— Допомогати розробникам у вирішенні проблем.

Необхідний професійний досвід:

— 4+ роки відповідного досвіду на посаді DevOps;
— Добре знання контейнерного інструментарію та технологій оркестрування (Kubernetes);
— Хороший досвід роботи з Linux;
— Досвід роботи з системами контролю версій (Git);
— Добре розуміння мережевої архітектури виробничого рівня;
— Досвід налаштування та підтримки служб моніторингу, таких як Prometheus/Alertmanager;
— Добре знання скриптів;
— Досвід управління системами з управлінням конфігурацією (Ansible/Terraform).

Ми піклуємось про твоє:

Здоров’я

— Медична/спортивна компенсація;
— Участь у спортивних клубах;
— 100% оплачувані лікарняні;
— 20 робочих днів оплачуваної відпустки.

Добробут

— Конкурентна заробітна плата та постійне заохочення за внесок у розвиток компанії та результат;
— Річний перегляд заробітної плати;
— Бонуси відповідно до політики компанії;
— Подарунки на значні життєві події (день народження, весілля, народження дитини).

Особистий і професійний розвиток

— Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
— Безкоштовна корпоративна бібліотека;
— Можливість відвідувати наші внутрішні зустрічі: відкриті розмови, мітапи тощо в якості учасника чи спікера та обмінюватися знаннями;
— Команда кваліфікованих професіоналів, які діляться знаннями та підтримують один одного.

English version:

Parimatch Tech is an international product company that develops and provides tech and marketing solutions for the Gaming & Entertainment industry. Headquartered in Cyprus and operating globally, the company has R&D centers located in four countries, the largest of which is in Ukraine.

Hi-tech solutions and innovative approaches are what drive Parimatch Tech forward in the gaming market and remain its basis for success and development.

Tech Stack:

AWS, Kubernetes; Gitlab; ELK, Prometheus, Grafana, Alertmanager, PagerDuty, Elastic-APM; Ansible/Terraform; Kafka; Apache/NGINX, HAProxy, Redis/MongoDB; PostgreSQL; Flux, Helm.

We invite those who fired up to:

— Analyze service infrastructure needs and their justification;
— Maintain High-load and High-availability infrastructure;
— Provide performance monitoring;
— Write and update scripts;
— Dockerize applications;
— Use container-orchestration system: Kubernetes;
— Automate routine DevOps activities;
— Automate environment provisioning and products installation;
— Perform root cause analysis for technical issues;
— Provide immediate response for any alerts;
— Work with central log aggregation, log monitoring, and alerting: collect logs, store logs, build dashboards, configure alerting;
— Operate and maintain production environments;
— Investigate alternative solutions;
— Operate the system, make sure that the system is healthy and has enough resources;
— Help developers to debug problems.

Essential professional experience:

— 4+ years of relevant experience in DevOps role;
— Good knowledge of container tooling and orchestration technologies (Kubernetes);
— Good experience with Linux;
— Experience with version control systems (Git);
— Good understanding of production-level network architecture;
— Experience with setting up and maintaining monitoring services like Prometheus/Alertmanager;
— Good knowledge of scripting;
— Experience in managing systems with configuration management (Ansible/Terraform).

We care of your:

Health

— Medical insurance/Sport compensation;
— Sport club participation (football, running, basketball or swimming clubs);
— 100% paid sick leaves;
— 20 working days of paid vacation.

Wealth

— Competitive salary and сonstant encouragement for your efforts and contribution;
— Bonuses according to company’s policy;
— Welfare (financial support in the critical situation);
— Gifts for significant life events (marriage, childbirth).

Personal and professional growth

— Individual annual training budget with an opportunity to visit paid conferences, training sessions, workshops etc.;
— Free corporate library;
— Opportunity to visit our non-stop internal meetups: open talks, IT Pump, etc. as a participant or a speaker and exchange knowledge;
— A world-class team of T-shaped skilled professionals that share knowledge and support each other.

Leisure time

— Corporate parties and events (Pub Quiz, Carquest, etc.);
— PM Foundation activities (social responsibility events);
— Weekly events aimed at culture, arts, soft skills development.
LinkedIn