Ми розробляємо проєкти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
31 січня 2024

Дата аналітик (Бізнес — аналітик) / Data Аnalyst (Business Analyst) (вакансія неактивна)

Київ, Вінниця, віддалено

Компанія Onseo шукає досвідченого Бізнес-аналітика, який приєднається до нашої команди. Ваша експертиза в аналізі даних буде визначальною у формуванні стратегії та визначенні ефективних показників для успіху наших клієнтів. Приєднуйтеся до нашої команди, де ви зможете впливати на стратегічні рішення та спільно створювати культуру, спрямовану на досягнення високих результатів!

Вимоги:

 • Від 3-х років досвіду роботи в різних областях даних і бізнес-аналітики;
 • Вища освіта в області статистики, математики, інженерії, економіки або інших наукових галузях;
 • Досвід роботи зі SQL, Excel та інструментами для візуалізації та аналізу даних (Looker, Tableau, Power BI тощо);
 • Досвід роботи в задачах Data Engineering / Business Intelligence;
 • Глибокий технічний досвід у автоматизації робочого процесу та завданнях з інженерії даних;
 • Здатність працювати самостійно при обмеженому контролі та тісно співпрацювати з колегами з різних департаментів;
 • Англійська вище середньої (розмовна є обов’язковою).

Буде плюсом:

 • Поглиблені знання статистичних інструментів і моделей (R, SAS, Python);
 • Досвід роботи з даними інтенсивних підприємств, таких як споживчі додатки, електронна комерція або в бізнесі з онлайн і офлайн динамікою (наприклад, фітнес і велнес), повторювані офлайн класи, гостинність і дозвілля (наприклад, круїзи, казино);

Обов’язки:

 • Визначення та систематичний контроль за показниками ефективності бізнесу;
 • Створення та регулярне підтримання інформаційних панелей, звітів та візуалізацій, які відображають продуктивність в різних аспектах завдань та операційних сфер;
 • Формування в компанії культури аналізу даних та прийняття рішень;
 • Виконання аd hoc аналізу конкретних бізнес-ініціатив та кампаній, чітке представлення результатів та надання ефективних рекомендацій зацікавленим сторонам;
 • A/B-тестування різних маркетингових, монетизаційних та CRM-кампаній;
 • Збір вимог, аналіз даних, формування звітів та оцінка системи;
 • Розробка аналітичного плану, що підтримує стратегічний план ініціатив зростання компанії;
 • Надання відповідей на конкретні бізнес-запитання в режимі реального часу;
 • Створення та підтримка інформаційних панелей, звітів та візуалізацій як для рутинного, так і для спеціального одноразового аналізу в таких сферах, як ефективність електронної комерції, оптимізації послідовності, нові надходження, прискорені надходження, когортні показники, реактиваційні кампанії, місцеві операційні фінансові показники, маркетингові кампанії тощо;
 • Тісно співпрацювати з маркетинговими, CRM та операційними командами доходів з метою визначення, захоплення та вимірювання відповідних ключових показників ефективності (KPI) для своїх кампаній та заходів;
 • Керування процесами розробки, створення та обслуговування сховища даних компанії, а також визначення ключових показників ефективності для моніторингу та вимірювання результативності бізнесу компанії;
 • Управління та встановлення вимог для дата інженерів/BI-розробників, які будуть відповідальні за вилучення та імпорт даних з різних сторонніх систем до централізованого сховища даних компанії та забезпечення належного стану даних для бізнес-аналітиків задля ефективного виконання їхніх обов’язків.

Ми пропонуємо:

 • Дружній та високопрофесійний колектив;
 • Демократичний менеджмент;
 • Професійне зростання та навчання;
 • Планування кар’єри та регулярні перевірки продуктивності;
 • Конкурентна заробітна плата;
 • Медичне страхування;
 • Оплачувані лікарняні та відпустка;
 • Компенсація спорту;
 • Уроки англійської мови;
 • Комфортний та сучасний офіс;
 • Робота над цікавими проєктами з використанням передових технологій.

Про проєкт

Компанія нашого клієнта була створена в грудні 2023 року з ціллю партнерства та підтримки розвитку молодих компаній по всій території США. Ця компанія генерує цінність через укладання партнерських угод із відомими місцевими підприємствами, придбаваючи їх та надаючи власникам-операторам можливість самостійно працювати, забезпечуючи ресурси та підтримку для збільшення доходу та прибутковості. Компанія-клієнт є частиною ZBS Partners — інвестиційного менеджера з активами на суму понад 500 мільйонів доларів США, який був заснований двома партнерами із потужними платформами для досягнення рекордів у різних галузях.

English version

The Onseo company is looking for an experienced Business Analyst to join our team. Your expertise in data analysis will be crucial in shaping strategies and determining effective metrics for the success of our clients. Join our team, where you can influence strategic decisions and collaboratively create a data-driven culture aimed at achieving high results!

Requirements:

 • At least 3 years of experience in different data and business analytics domains;
 • Higher education (BA / B.Sc.) in Statistics, Math, Engineering, Economy, or other quantitative fields;
 • Expert in SQL, Excel and visualization tools (like Looker, Tableau, Power BI, etc.);
 • Experience in Data Engineering / Business Intelligence tasks;
 • Technically adept in workflow automation and data engineering tasks;
 • English: Upper-intermediate or higher (spoken is a must).

Would be a plus:

 • Advanced knowledge of statistical tools and models (R, SAS, Python);
 • Experience in data-intensive businesses such as consumer apps, e-commerce or in businesses with both online and offline dynamics (e.g., fitness and wellness), recurring offline classes, hospitality and leisure (e.g., cruises, casinos);

Responsibilities:

 • Determination and monitoring of KPIs to measure business performance;
 • Creation and routine maintenance of dashboards, reports, and visualizations showing performance across multiple problem sets and operational areas;
 • Driving the company’s data analytics culture and decision-making;
 • Ad hoc analyses of specific business initiatives and campaigns, clearly communicating findings and actionable recommendations to stakeholders;
 • Performing A/B tests on various marketing, monetization, and CRM campaigns;
 • Hands-on Business Analyst who is directly involved in tasks such as requirements gathering, data analysis and reporting, and system evaluation;
 • Builds an analytics plan that supports the company’s growth initiatives roadmap;
 • Answers specific business questions in real-time;
 • Build and maintain dashboards, reports, and visualizations for both routine and ad-hoc one-off analyses across focus areas such as e-commerce performance, funnel optimization, new enrollments, churned enrollments, cohort performance, reactivation campaigns, local operating financial performance, marketing campaigns, etc.;
 • Work closely with the Marketing, CRM, and Revenue Operations teams to define, capture and measure the relevant KPIs for their campaigns/activities;
 • Lead the design, creation, and maintenance of the data warehouse and defining of KPIs to monitor and measure business performance;
 • Manage and establish requirements for Data Engineers/BI developers who will be responsible for extracting and importing data from various third-party systems into the company’s centralized data warehouse and ensuring proper data health for business analysts to perform their duties effectively;

We offer:

 • Friendly and highly professional team;
 • Democratic management;
 • Professional growth and training;
 • Career planning and regular performance reviews;
 • Competitive salary;
 • Medical issuance;
 • Paid sick days and vacation;
 • Sport compensation;
 • English lessons;
 • Comfortable and modern office;
 • Work on interesting projects using advanced technologies.

About Project

Our client’s company was established in December 2023 to partner with and support the development of young companies across the entire territory of the United States. This company creates value by forming partnerships with well-known local enterprises, acquiring them, and providing owners/operators with the opportunity to work independently, offering resources and support to increase revenue and profitability. The client’s company is a part of ZBS Partners, an investment manager with assets totalling over $500 million, founded by two partners with powerful platforms for achieving records in various industries.