Ми розробляємо проєкти повним циклом, тобто від пошуку ідей та концепцій і до повного завершення розробки серверної частини та подальшої технічної підтримки. Наші фундаментальні принципи: розвиток, вдосконалення та орієнтованість на людей: співробітників, клієнтів, користувачів.
1 березня 2024

Старший бізнес-аналітик/ Senior Business Analyst (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Проєкт для нафтотрейдингової компанії з офісами по всьому світу. Ми розробляємо новий продукт з нуля в сегменті B2B підприємств — ERP-платформу з великою кількістью різних модулів: торгівля, банківська справа, фінанси, логістика, бухгалтерія, звіти тощо. Ми шукаємо талановитого, досвідченого бізнес-аналітика, орієнтованого на якість та результат, який готовий працювати в режимі багатозадачності.Вимоги:

 • Від 5 років досвіду на посаді бізнес-аналітика із участю у складних проєктах, таких як розробка ERP-системи;
 • Відмінні навички письмової та усної комунікації, вміння доносити складні технічні концепції до нетехнічних зацікавлених сторін;
 • Досвід збору та документування детальних бізнес-вимог, функціональних специфікацій та документації з проектування системи;
 • Великий досвід в аналізі, моделюванні та інтеграції даних зі здатністю розробляти ефективні рішення для роботи з даними в різних системах;
 • Глибокий досвід та розуміння життєвого циклу розробки ПЗ та інстументів SDLC.

Буде великим плюсом:

 • Глибокі знання нафтотрейдингової галузі, включаючи розуміння торгових процесів, управління ризиками, ланцюжків поставок та регуляторних вимог;
 • Досвід розробки та впровадження ERP-систем, бажано в контексті торгівлі сировинними товарами, нафтогазової або суміжних галузей;
 • Глибокі знання у сфері фінансових ринків, принципів бухгалтерського обліку та управління ризиками;
 • Ступінь бакалавра у відповідній галузі, такій як бізнес-аналіз, інформаційні технології, комп’ютерні науки або спорідненій дисципліні;
 • Сертифікація з бізнес-аналізу.

Обов’язки:

 • Збір вимог: співпраця із зацікавленими сторонами з метою виявлення та документування комплексних бізнес-вимог до системи ERP та забезпечення глибокого розуміння унікальних потреб і процесів, пов’язаних з торгівлею нафтою, між усіма залученими сторонами, включаючи бізнес-користувачів, ІТ-команди та керівництво;
 • Аналіз бізнес-процесів: тісна співпраця по оптимізації робочих процесів і приведення їх у відповідність до найкращих галузевих практик, аналіз існуючих бізнес-процесів і визначення сфер для вдосконалення, підвищення ефективності та автоматизації;
 • Комунікація із зацікавленими сторонами: сприяння проведенню тренінгів та зустрічей для отримання зворотного зв’язку та забезпечення відповідності бізнес-цілям;
 • Системний дизайн та документація: перекладати бізнес-вимоги в SRS (у нас є свій шаблон) та історії користувачів у беклозі, співпрацювати з командою розробників над створенням та підтримкою проектної документації системи;
 • Забезпечення якості: проведення валідації та верифікації, щодо відповідності системи бізнес-вимогам, співпраця з командами із забезпечення якості для розробки комплексних планів тестування;
 • Навчання та підтримка користувачів: розробка навчальних матеріалів та проведення тренінгів для кінцевих користувачів, надання постійної підтримки та допомоги у вирішенні проблем.

Ми пропонуємо:

 • Дружній та високопрофесійний колектив, демократичне керівництво;
 • Планування кар’єри, регулярний перегляд заробітної плати, фінансову стабільність;
 • Довгострокову зайнятість з 20 робочими днями оплачуваної відпустки;
 • Медичне страхування;
 • Компенсацію занять спортом, уроки англійської мови;
 • Комфортний та сучасний офіс;
 • Робота над цікавими проектами з використанням передових технологій.EN
The Project is for an oil trading company with offices worldwide. We’re developing a new product from scratch in a B2B enterprise segment — an ERP platform with many different modules: trading, banking, finance, logistics, accounting, reports and so on. We are seeking a talented, experienced and enthusiastic Business Analyst who is ready to work in multitasking mode, focused on quality and results.

Requirements:

 • At least 5 years of hands-on experience in business analysis, with a focus on complex projects such as ERP system development;
 • Excellent written and verbal communication skills, including the ability to convey complex technical concepts to non-technical stakeholders;
 • Experience in gathering and documenting detailed business requirements, functional specifications and system design documentation;
 • Strong background in data analysis, modelling and integration, with the ability to design effective data solutions for ERP systems;
 • Solid technical background and fluency in the software development life cycle and SDLC tools.

Would be a great plus:

 • In-depth knowledge of the oil trading industry, including an understanding of trading processes, risk management, supply chain and regulatory requirements;
 • Specific experience with ERP system development and implementation, preferably in the context of commodity trading, oil and gas, or related industries;
 • A solid foundation in financial markets, accounting principles and risk management;
 • A minimum of a bachelor’s degree in a relevant field such as Business Analyses, Information Technology, Computer Science, or a related discipline;
 • Certification in business analysis.

Responsibilities:

 • Requirements Gathering: collaborate with stakeholders to elicit anddocument comprehensive business requirements for the ERP system andensure a deep understanding of the unique needs and processes involved inoil trading between all parties involved, including business users, IT teamsand management.
 • Business Process Analysis: work closely with process owners to streamline workflows and align them with industry best practices, analyze existing business processes and identify areas for improvement, efficiency gains and automation;
 • Stakeholder Communication: facilitate workshops and meetings to gather feedback and ensure alignment with business objectives;
 • System Design and Documentation: translate business requirements into SRS (we have our template) and User Stories in the Backlog, collaborate with the development team to create and maintain system design documentation;
 • Quality Assurance: perform validation and verification activities to guarantee the system meets business requirements, collaborate with quality assurance teams to develop comprehensive test plans;
 • User Training and Support: develop user training materials and conduct training sessions for end-users, provide ongoing support and troubleshooting assistance;

We offer:

 • Friendly and highly professional team, democratic management;
 • Career planning, regular salary review, financial stability;
 • Long-term employment with 20 working days of paid vacation;
 • Medical insurance;
 • Sport compensation, English lessons;
 • Comfortable and modern office;
 • Work on interesting projects using cutting-edge technologies.