MagicFuse is a daughter company of TechMagic focused on Salesforce development. We are a product development & consulting company purely focused on the technical side of Salesforce. Our main competencies are Salesforce ISV development, Salesforce integration, Salesforce custom development, and implementation.
27 листопада 2023

Salesforce Technical Architect (Сейлсфорс Архітект) (вакансія неактивна)

Львів, за кордоном, віддалено

We are looking for an experienced Salesforce Technical Architect with 8+ years of commercial experience to join our MagicFuse team.

Must have

 • 8+ years of commercial experience with Salesforce (with 2+ years of experience in Technical Architect role)
 • Deep understanding and hands-on experience with Force.com platform, limits, Apex, LWC, Salesforce APIs, Experience Cloud, Sales Cloud
 • Experience with design and delivery of implementations for enterprise-grade customers using Salesforce products
 • Proven record of implemented integrations with various external systems and large data volumes
 • Experience with configuration of CI/CD
 • Experienced in project management theories, practices, and methods including Agile
 • Extensive troubleshooting experience
 • Experience with development of SF AppExchange packages
 • At least an Upper-Intermediate level of English

Will be a plus

 • Extensive knowledge of CPQ, MuleSoft, Commerce Cloud, Mobile Publisher
 • Architect level certifications.

Responsibilities

 • Complete tech ownership of the client’s Salesforce setup, apps and integrations
 • Coordination of all development processes and guidance for a big development team
 • Active communication with business side to make sure the best solutions are implemented
 • Communication with other develoment teams to make sure current integrations are functioning, assess the impact of changes and suggest best approaches
 • Proactively suggest and implement better processes, tools, etc.

About Project

Product

Our customer is one of the world’s most successful hotel companies. Hotel has 118 properties in 47 countries. For the second consecutive year, the hotel was named the Best Luxury Hotel Chain in the world by Business Traveller magazine.

Stage

This is a growing product ecosystem. Approximately 2-3 years in development; however, the stack is up to date, with no legacy.

Project team

Lviv team: 1 Solutions Architect, 2 Business Analyst, 1 Project Manager, 7 Salesforce Developers, 1 Salesforce Administrator, 1 Marketing Cloud Specialist, 4 QA Engineers. Team on the client’s side: only management and several support experts

Work Schedule

Full-time working day in our office (flexible hours) or partly remote.

Interview Stages

 • 1-st stage — call with Recruiter (30 minutes)
 • 2-nd stage — interview with our Solution Architect and Recruiter (1 hour)
 • 3-rd stage — Client interview

Our Benefits

 • Opportunity to work with international clients
 • Paid vacations and sick-leaves, additional days-off, relocation bonus
 • Wellness: Medical insurance/ sport compensation/ health check-up+flu vaccination at your choice
 • Education: regular tech-talks, educational courses, paid certifications, English classes
 • Fun: own football team, budget for team-lunches, branded gifts
 • One of the best IT employers in Lviv based on DOU rating

_________________________________________________________________________

Ми шукаємо досвідченого технічного Salesforce Архітекта з 8+ роками комерційного досвіду, який приєднається до нашої команди MagicFuse.

Вимоги

 • 8+ років комерційного досвіду в Salesforce (з 2+ роками досвіду роботи на посаді технічного архітекта)
 • Глибоке розуміння та практичний досвід роботи з платформою Force.com, Apex, LWC, Salesforce API, Experience Cloud, Sales Cloud
 • Досвід проектування та реалізацій для клієнтів корпоративного рівня, які використовують продукти Salesforce
 • Досвід реалізованої інтеграції з різними зовнішніми системами та великими обсягами даних
 • Досвід налаштування CI/CD
 • Має досвід теорії, практики та методів управління проектами, включаючи Agile
 • Великий досвід усунення несправностей
 • Досвід розробки пакетів SF AppExchange
 • Рівень англійської мови принаймні Upper-Intermediate

Буде плюсом

 • Глибокі знання CPQ, MuleSoft, Commerse Cloud, Mobile Publisher
 • Сертифікати рівня архітекта

Обов’язки

 • Повне технічне володіння налаштуваннями Salesforce клієнта, програмами та інтеграціями
 • Координація всіх процесів розробки та керівництво великою командою розробників
 • Активна комунікація з діловою стороною, щоб забезпечити впровадження найкращих рішень
 • Спілкування з іншими командами розробників, щоб переконатися, що поточні інтеграції функціонують, оцінити вплив змін і запропонувати найкращі підходи
 • Проактивне впровадження кращих процесів, інструментів тощо.

Про проект

Продукт

Наш клієнт — одна з найуспішніших готельних компаній світу. Готель має 118 готелів у 47 країнах. Другий рік поспіль готель був названий найкращою мережею готелів класу люкс у світі за версією журналу Business Traveller.

Етап

Це зростаюча продуктова екосистема. Приблизно 2-3 роки в розробці; однак стек оновлений, без легасі.

Команда проекту

Наша команда команда: 1 Solution Architect, 2 BA, 1 PM, 7 розробників Salesforce, 1 Salesforce administrator, 1 Marketing Cloud Specialist, 4 QA Engineers. Команда з боку клієнта: тільки керівництво і кілька експертів підтримки

Робочий графік

Повний робочий день в нашому офісі (гнучкий графік) або частково віддалено.

Етапи співбесіди

1-й етап — розмова з рекрутером (30 хвилин)
2-й етап — співбесіда з нашим солюшн архітектом та рекрутером (1 година)
3-й етап — Інтерв’ю з клієнтом

Наші бенефіти

Можливість працювати з міжнародними клієнтами
Оплачувані відпустки та лікарняні, додаткові вихідні, премія при переїзді
Оздоровлення: медичне страхування/спортивна компенсація/обстеження+щеплення від грипу на ваш вибір
Освіта: регулярні tech-talks, освітні курси, платні сертифікати, уроки англійської мови
Розваги: власна футбольна команда, бюджет на командні обіди, фірмові подарунки
Один з найкращих IT-роботодавців Львова за рейтингом DOU