KPMG is a global network of professional services firms. Across 145 countries, 236,000 KPMG people provide Audit, Tax and Advisory services to a huge range of clients, from leading brands to public bodies, global multi-nationals and local businesses. KPMG had been working in Ukraine since 1992.
4 травня 2023 Перша робота

Intern, IT Auditor (вакансія неактивна)

Київ

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services.

We operate in 143 countries and territories, and in FY22, collectively employed more than 265,000 people working in member firms around the world. KPMG is the brand under which the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”) operate and provide professional services. “KPMG” is used to refer to individual member firms within the KPMG organization or to one or more member firms collectively.

KPMG is committed to three key imperatives: quality of services, insight into the problems of our clients, and integrity in our business. It is these principles that drive our firms’ professionals to provide audit, tax, and advisory services that reflect global consistency and unwavering integrity. We will build and sustain our reputation as the best firm to work with by ensuring that our people, our clients and our communities achieve their full potential.

You will be a part of KPMG IT and Cyber Advisory providing services in area of:

 • IT and cyber security audits
 • IT attestation audits (e.g. SOC 1/2/3 audit, readiness assessment for attestation audit)
 • Preparation for compliance audits, such as ISO-27001
 • GDPR and data privacy assessment and consulting
 • Cyber awareness and trainings

Responsibilities:

 • Support the delivery of high-quality deliverables and thorough documentation
 • Support project management activities by building status reports, tracking deliverables, coordinating action items, and capturing meeting minutes
 • Research and understand IT and cyber security related topics, concepts, tools, and processes to support client delivery

Requirements:

 • Graduate or final-years student (3rd course and above)
 • Degree in computer science, information security or other related fields
 • Understanding of multiple technology domains including OS administration, database management, networking, software development
 • Common understanding of a wide range of information security and IT audit methodologies, standards (e.g. Cobit, ISO 27x, ITIL, etc.), regulatory requirements (both Ukrainian and global), principles, technologies and tools
 • Understanding of technology risks
 • IT Audit or Information Security certifications are preferred (e.g. CISA, CRISC, GSNA, CISM, CISSP, etc.)
 • Standing and positive reputation in the IT audit and information security community is preferred
 • Sharp analytical mind and technical aptitude
 • Strong verbal and writing communication skills
 • Ability to work as part of a team and commitment to achieving results
 • Effective interpersonal and communication skills
 • Fluent spoken and written English

Internship lasts for 3 months. Interns that receive favorable reviews on completion of their internship are offered Consultant positions in IT and Cyber Advisory practice.

________________________________________________________________________________________________

KPMG — це міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги.

В офісах KPMG у 143 країнах світу в 2022 фінансовому році працювало понад 265 000 працівників. Під брендом “KPMG” працюють та надають професійні послуги фірми-члени KPMG International Limited (“KPMG International”). KPMG використовується для позначення однієї чи кількох фірм-членів мережі організації KPMG.

У своїй діяльності KPMG дотримується трьох ключових принципів: забезпечення якості послуг, вивчення і розуміння проблем наших клієнтів, а також чесність і сумлінність у бізнесі. Саме ці принципи мотивують наших фахівців надавати аудиторські, податкові та консультаційні послуги, які свідчать про глобальну послідовність і непохитну ділову сумлінність. Ми будемо створювати і підтримувати свою репутацію кращої фірми для наших клієнтів, забезпечуючи реалізацію потенціалу наших співробітників, клієнтів і громад у повній мірі.

Ви станете частиною команди КПМГ з надання консультаційних послуг у галузі інформаційних технологій і кібербезпеки, зокрема у таких сферах, як:

 • Аудит ІТ та кібербезпеки
 • Атестаційні аудити ІТ (Атестаційний аудит SOC 1,2,3, Оцінка готовності до атестаційного аудиту)
 • Підготовка до комплаєнс-аудитів, таких як ISO-27001
 • Оцінка та консультування у сфері GDPR та конфіденційності даних
 • Підвищення обізнаності та тренінги з кібербезпеки

Обов’язки:

 • Підтримка надання високоякісних результатів та вичерпної документації
 • Підтримка діяльності з управління проєктами шляхом підготовки статус звітів, відстеження результатів, координації відкритих питань та ведення протоколів зустрічей
 • Вивчення і розуміння питань, концепцій, інструментів та процесів, пов’язаних з ІТ та кібербезпекою, для підтримки надання послуг клієнтам

Вимоги:

 • Випускник або студент останніх курсів (3 курс і вище)
 • Вища освіта в галузі комп’ютерних наук, інформаційної безпеки або в інших суміжних галузях
 • Розуміння різних технологічних областей, включаючи адміністрування ОС, управління базами даних, розуміннякомп’ютерних мереж, процесів розробки програмного забезпечення
 • Загальне розуміння широкого спектру методологій інформаційної безпеки та ІТ-аудиту, стандартів (наприклад, Cobit, ISO 27x, ITIL тощо), вимог регуляторів (як українських, так і глобальних), принципів, технологій та інструментів
 • Розуміння технологічних ризиків
 • Наявність сертифікатів з ІТ-аудиту або інформаційної безпеки (наприклад, CISA, CRISC, GSNA, CISM, CISSP тощо) є перевагою
 • Надійна репутація у професійних спільнотах з ІТ-аудиту та інформаційної безпеки є перевагою
 • Гострий аналітичний склад розуму та технічні здібності
 • Відмінні навички усного та письмового спілкування
 • Вміння працювати в команді та націленість на досягнення результату
 • Ефективні навички міжособистісного спілкування та комунікативні навички
 • Вільне володіння усною та письмовою англійською мовою

Стажування триває 3 місяці. Стажерам, які отримують позитивні відгуки після завершення стажування, пропонуються посади консультантів у практиці з надання консультаційних послуг у сфері інформаційних технологій і кібербезпеки.