11 червня 2024

Executive Assistant

за кордоном

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Керувати організацією поїздок, включаючи бронювання авіаквитків, проживання та транспорту;
 • Виконувати особисті доручення та завдання, делеговані генеральним директором;
 • Координувати документообіг, забезпечуючи своєчасний обіг та відповідну обробку конфіденційної інформації;
 • Готувати вичерпні звіти про подальші дії та протоколи зустрічей для документування ключових рішень і заходів;
 • Взаємодіяти з банківськими комплаєнс-представниками для забезпечення дотримання нормативних вимог;
 • Проводити дослідження та збирати відповідну інформацію, необхідну для генерального директора;
 • Організовувати та сприяти закупівлі та розподілу подарунків між внутрішніми та зовнішніми партнерами.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Підтверджений досвід роботи на посаді помічника керівника або на подібній посаді з продемонстрованою здатністю ефективно виконувати різноманітні обов’язки;
 • Вільне володіння англійською та українською мовами, з можливістю спілкування як у письмовій, так і в усній формі.

Ми цінуємо:

 • Сильні навички спілкування зі здатністю впевнено взаємодіяти з керівниками рівня Executive;
 • Навички тайм-менеджменту;
 • Організаційні навички для вирішення комплексних завдань та ефективного визначення пріоритетів.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Медичне страхування;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Manage travel arrangements, including booking flights, accommodations, and transportation for the executive;
 • Execute personal errands and tasks as delegated by the CEO;
 • Coordinate document flow, ensuring timely circulation and appropriate handling of sensitive information;
 • Prepare comprehensive follow-up reports and meeting minutes to document key decisions and action items;
 • Interact with banking compliance officers to ensure regulatory requirements are met;
 • Conduct research and gather pertinent information required by the CEO;
 • Organize and facilitate the procurement and distribution of gifts to internal and external partners.

We need your professional experience:

 • Proven experience as an executive assistant or similar role, with a demonstrated ability to handle diverse responsibilities efficiently;
 • At least Upper-intermediate level of English and Ukrainian (both written and spoken).

We appreciate if you have those personal features:

 • Strong communication skills with the ability to interact confidently with C-level executives;
 • Time management skills;
 • Organizational skills to handle multiple tasks and prioritize effectively.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Medical insurance;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.
LinkedIn