15 травня 2024

Senior Native AQA

за кордоном

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Підтримувати автоматизацію для багатобрендових серверних проектів інтерфейсу користувача (програми для Android та IOS);
 • Налаштувати конвеєри CI для автоматизації;
 • Підтримувати тестову документацію;
 • Виконувати тестові випадки та аналізувати результати;
 • Керувати процесом автоматизованого тестування перед/після виробництва.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Досвід роботи з Gitlab, використання його як нашої основної платформи для впровадження практик безперервної інтеграції та постійного розгортання (CI/CD);
 • Вміння розробляти та виконувати сценарії автоматизованого тестування з використанням таких інструментів, як Appium, Selenium або подібних фреймворків;
 • 4+ роки досвіду в автоматизації тестування з Java;
 • Глибоке розуміння концепцій об’єктно-орієнтованого програмування;
 • Глибоке розуміння автоматизованого тестування мобільних пристроїв (Android, IOS);
 • Досвід роботи з інструментами звітності AQA.

Ми цінуємо:

 • Продуктивність і цілеспрямованність;
 • Навички вирішення проблем, багатозадачність;
 • Самоорганізованість та ініціативність.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;

English version

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Support automation for multi-brand server-driven UI projects (Android and IOS apps);
 • Setup CI pipelines for automation;
 • Support test documentation;
 • Execute test cases and analyze results;
 • Manage the process of automation testing pre/post-production activities.

We need your professional experience:

 • Experience with Gitlab, utilizing it as our primary platform for implementing continuous integration and continuous deployment (CI/CD) practices;
 • Proficiency in developing and executing automated test scripts using tools such as Appium, Selenium, or similar frameworks;
 • 4+ years of experience in Test Automation with Java;
 • Strong understanding of object-oriented programming concepts;
 • Strong understanding of mobile native(Android,IOS) automation testing;
 • Experience with AQA reporting tools.

We appreciate if you have those personal features:

 • Performance and purpose-driven mindset;
 • Problem-solving skills, multitasking;
 • Self-organized and proactive.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.
LinkedIn