23 лютого 2024

Marketing Analyst (вакансія неактивна)

за кордоном

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Визначати ключові метрики та методології для маркетинг та CRM аналітики, узгоджувати їх із загальними бізнес-цілями та допомагати в прийнятті ефективних рішень;
 • Визначати можливості та проблеми за допомогою аналізу даних, висловлювати ідеї та презентувати їх у простий і практичний спосіб;
 • Працювати незалежно та автономно, тісно співпрацюючи між відділами маркетингу, фінансів і продукту, щоб надавати регулярні оновлення щодо ефективності всіх маркетингових каналів у процесі придбання;
 • Підтримувати цілісність даних з різних джерел, активно вдосконалювати існуючі потоки даних;
 • Сприяти підвищенню точності, надійності та загальної якості даних;
 • Розробляти зручні інформаційні панелі Tableau для моніторингу основних Marketing та CRM KPIs, як існуючих, так і нових;
 • Рекомендувати інноваційні ідеї для оптимізації ефективності маркетингу;
 • Вести автоматизоване звітування для своєчасного та точного надання інформації.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Мінімум 2 роки аналітичного досвіду, бажано в маркетинговій аналітиці B2C;
 • Розуміння multi-touch attribution механізмів;
 • Поглиблене знання SQL;
 • Володіння Tableau або подібними інструментами;
 • Глибокі статистичні знання та досвід використання статистики для аналізу складних даних;
 • Необхідний мінімальний рівень англійської: Intermediate;
 • Досвід з GIT та Airflow буде плюсом;
 • Досвід роботи з Python бібліотеками буде плюсом.

Ми цінуємо:

 • Здатність працювати самостійно;
 • Увагу до деталей та робочу етику;
 • Проактивне та орієнтоване на результат мислення.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Define key metrics and methodologies for Marketing and CRM analytics, align them with overall business goals, and assist in efficient decision-making;
 • Identify opportunities and issues through data analysis, bring insights, and present them in an easy, actionable way;
 • Work independently and autonomously, collaborating closely across Marketing, Finance, and Product to provide regular updates on the effectiveness of all marketing channels on the acquisition pipeline;
 • Maintain data integrity from various sources, actively challenge and improve existing data flows;
 • Contribute to the enhancement of accuracy, reliability, and overall data quality;
 • Develop user-friendly Tableau dashboards to monitor primary Marketing and CRM KPIs, both existing and new;
 • Recommend innovative ideas for optimizing marketing performance and efficiency;
 • Lead automated reporting for timely and accurate information delivery.

We need your professional experience:

 • At least 2 years of analytical experience, preferably in B2C marketing analytics;
 • Understanding of multi-touch attribution mechanisms;
 • Advanced proficiency in SQL;
 • Proficiency in Tableau or similar tools;
 • Solid statistical knowledge and experience in using statistics to analyze complex data;
 • At least an intermediate level of English;
 • Familiarity with GIT and Airflow is a plus;
 • Experience with Python libraries is also a plus.

We appreciate if you have those personal features:

 • Capability to work self-sufficiently;
 • Attention to detail and strong work ethic;
 • Proactive and result-oriented mindset.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities.

Our website: growe.com
Our social media:
FB — www.facebook.com/groweteam
LinkedIn — www.linkedin.com/company/groweteam
Instagram — www.instagram.com/growe.company