17 лютого 2024

Senior PR & Event Manager (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Розробляти та впроваджувати PR-стратегії для просування партнерського бренду;
 • Планувати та проводити PR-кампанії та глобальні заходи в різних країнах;
 • Створювати KPI для PR & Events та оцінювати ефективності діяльності афілійованого бренду;
 • Розвивати відносини з ключовими ЗМІ, впливовими особами та поточними/потенційними партнерами;
 • Взяти у власність BizDev — допомагати побудувати довгострокові відносини з нашими поточними філіями та знаходити нових потенційних партнерів;
 • Співпрацювати та контролювати співпрацю з маркетинговими агентствами;
 • Створювати прес-релізи, медіа-комплекти та інші рекламні матеріали та керувати ними;
 • Моніторити та аналізувати медіа-висвітлення для виявлення можливостей для покращення;
 • Відстежувати та звітувати про PR-метрики;
 • Бути в курсі галузевих тенденцій і новин.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Досвід роботи в PR або на подібній посаді не менше 3 років;
 • Досвід організації заходів (конференцій та зустрічей) з великими бюджетами;
 • Базове розуміння афілійованого маркетингу у сфері ставок/азартних ігор;
 • Зв’язки з лідерами ринку, ЗМІ, організаторами заходів та основними платформами;
 • Відмінні навички спілкування та презентації;
 • Рівень англійської не нижче Upper-Intermidiate+;
 • Досвід роботи з ринками Бразилії/Індії буде плюсом.

Ми цінуємо:

 • Здатність працювати на динамічно зростаючих і мінливих міжнародних ринках;
 • Проактивність та залученість;
 • Відмінні організаторські здібності та вміння розставляти пріоритети для дотримання термінів;
 • Хороші навички управління часом.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Develop and implement PR strategies to promote the Affiliate Brand;
 • Plan and execute PR campaigns and global events in different countries;
 • Create KPI of PR & Events and evaluate effectiveness of affiliate brand activities;
 • Develop relationships with key media contacts, influencers and current/potential partners;
 • Take ownership of BizDev — help to build long-term relations with our current affiliates and find new potential partners;
 • Collaborate and control cooperation with marketing agencies;
 • Create and manage press releases, media kits, and other promotional materials;
 • Monitor and analyse media coverage to identify opportunities for improvement;
 • Track and report on PR metrics;
 • Stay up-to-date on industry trends and news.

We need your professional experience:

 • At least 3 years of experience in PR or relevant position;
 • Experience in event (conferences & meet-ups) organization with huge budgets;
 • Basic understanding of the affiliate marketing in betting/gambling vertical;
 • Connections with market leaders, media, event holders and main platforms;
 • Excellent communication and presentation skills;
 • English Upper-Intermidiate+;
 • Experience in working with Brazilian/Indian markets would be a plus.

We appreciate if you have those personal features:

 • Ability to work in dynamically growing and changing international markets;
 • Proactivity and involvement;
 • Excellent organizational skills and ability to prioritize to meet deadlines;
 • Good time management skills.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.