13 лютого 2024

Facebook Media Buyer (LatAm) (вакансія неактивна)

Варшава (Польща)

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Аналізуати кампанії, звітувати про результати ROI та розробляти стратегії для просування;
 • Вести переговори та завершувати угоди відповідно до контрактних принципів і політики компанії;
 • Розробляти ефективні стратегії закупівлі медіа;
 • Брати участь у медіаплануванні для визначення цільової аудиторії та створення ефективних кампаній.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • Досвід ведення платних рекламних кампаній від 1 року (Facebook обов’язково; інші джерела трафіку — буде плюсом);
 • Глибоке розуміння та досвід використання Meta Business Manager;
 • Досвід у просуванні брендів, у цифрових/соцмережах, у казино та спортивній вертикалі;
 • Розуміння інструментів даних.

Ми цінуємо:

 • Відмінні навички тайм менеджменту;
 • Постійне бажання розвивати нові ідеї та можливості;
 • Навички ведення переговорів та вирішення проблем.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Analyze campaigns, report ROI results and devise strategies to move forward;
 • Negotiate and finalize deals in accordance with the company’s contract guidelines and policies;
 • Develop effective media buying strategies;
 • Participate in media planning to identify target audiences and craft effective campaigns.

We need your professional experience:

 • 1+ years experience running paid ad campaigns (Facebook is mandatory; other traffic sources — will be a plus);
 • Understanding and experience using Meta Business Manager in particular;
 • Experience in brand promotions, digital/social media, casino and sports vertical;
 • Understanding of Data tools.

We appreciate if you have those personal features:

 • Excellent time management skills;
 • A constant desire to develop new ideas and opportunities;
 • Negotiation and problem-solving skills.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.