20 березня 2024

Middle PHP Developer

за кордоном

У Growe ми впевнено працюємо в індустрії iGaming та розваг, об’єднуючи бренди по всьому світу та збираючи експертизу з різних ринків.

Ми зосереджені на розробці та впровадженні передових технологічних платформ і платіжних рішень, сприяючи розширенню та сталому зростанню активів. Ми розкриваємо потенціал і використовуємо можливості, від запуску нових iGaming-брендів в Азії, Африці та Латинській Америці до надання ексклюзивних умов гравцям нашої команди та надзвичайних шансів на перемогу.

Ми формуємо талановиту команду, завдяки якій залишаємось на лідерських позиціях у сфері технологічних та маркетингових досягнень, постійно долаючи нові горизонти.

У Growe немає меж для амбіцій! Ми сміливо руйнуємо стереотипи, прямуючи до безпрецедентного успіху в галузі, яка постійно змінюється.

Are you ready to grow with us?

Growe чекає на тих, хто прагне:

 • Розробляти інтеграційні та функціональні завдання;
 • Підтримувати високу якість коду;
 • Робити рефакторинг та оптимізацію коду;
 • Виконувати перевірку коду.

Нам потрібен твій професійний досвід:

 • 3 роки досвіду розробки на PHP;
 • Досвід інтеграції платіжних систем;
 • Досвід роботи з фреймворком MVC Yii2 (Laravel/Symfony буде плюсом);
 • Знання принципів ООП;
 • Досвід з MySQL, Postgres;
 • Досвід з Redis, Git, Composer, Nginx;
 • Досвід роботи з клієнт-серверною архітектурою та Rest API;
 • Рівень англійської B1 та вище;
 • Досвід з AWS, Doker (буде плюсом);
 • Досвід з RabbitMQ, Kafka, Gearman (буде плюсом).

Ми цінуємо:

 • Високий рівень комунікативних навичок;
 • Готовність працювати в динамічному середовищі, що швидко змінюється;
 • Навички вирішення проблем, багатозадачність.

Ми шукаємо тих, хто розділяє наші ключові цінності:

 • GROWE TOGETHER: Наша команда — наша головна цінність. Ми працюємо разом та підтримуємо один одного для досягнення наших спільних цілей;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: Ми встановлюємо амбіційні, чіткі, вимірювані цілі відповідно до стратегії успіху Growe;
 • BE READY FOR CHANGE: Ми сприймаємо виклики як можливості для зростання та еволюції. Ми адаптуємося сьогодні, щоб перемогти завтра.

Що ми пропонуємо?

 • Покриття податків;
 • Медичне страхування та фінансова допомога;
 • Benefit Cafeteria (компенсація спортзалу /стоматології /психолога тощо);
 • 100 % оплачувані лікарняні;
 • Оплачувана відпустка;
 • Річний перегляд заробітної плати (на основі результатів);
 • Бонусна система на основі OKR;
 • Індивідуальний річний бюджет на навчання, з можливістю відвідування платних конференцій, тренінгів, уроків англійської мови, майстер-класів тощо;
 • Персональний план розвитку;
 • Корпоративи та тімбілдінги;
 • Безкоштовні обіди в офісі.

English version:

Here at Growe, we operate boldly in the iGaming and Entertainment industries, uniting brands worldwide and gathering expertise from diverse markets.

We focus on developing and implementing cutting-edge technology platforms and payment solutions, propelling assets’ expansion and sustainable growth. We dare to unlock potential and seize opportunities, from launching new iGaming brands in Asia, Africa, and Latin America to providing exceptional possibilities to our team players and an extraordinary chance to succeed.

We create a talented team, enabling us to maintain at the leading positions in technological and marketing accomplishments, constantly overcoming new horizons.

At Growe, there are no limits to our ambitions! We boldly break stereotypes and strive for unparalleled achievements in an ever-changing industry.

Are you ready to grow with us?

Growe welcomes those who are excited to:

 • Develop integration and functional tasks;
 • Maintain high code quality;
 • Make refactor and bottleneck optimization;
 • Perform code review.

We need your professional experience:

 • 3 years of experience developing in PHP;
 • Experience with integration of payment systems;
 • Experience with MVC frameworks Yii2 (Laravel/Symfony — will be a plus);
 • Experience with OOP principles;
 • Experience with MySQL, Postgres;
 • Experience with Redis, Git, Composer, Nginx;
 • Knowledge and experience in client-server architecture and Rest API;
 • English level B1 and higher;
 • Experience with AWS, Doker (will be a plus);
 • Experience with RabbitMQ, Kafka, and Gearman (will be a plus).

We appreciate if you have those personal features:

 • High level of communication skills;
 • Willingness to work in a dynamic and rapidly changing environment;
 • Problem-solving skills, multitasking.

We are seeking those who align with our core values:

 • GROWE TOGETHER: Our team is our main asset. We work together and support each other to achieve our common goals;
 • DRIVE RESULT OVER PROCESS: We set ambitious, clear, measurable goals in line with our strategy and driving Growe to success;
 • BE READY FOR CHANGE: We see challenges as opportunities to grow and evolve. We adapt today to win tomorrow.

What we offer:

 • Tax coverage;
 • Medical insurance & financial aid;
 • Benefit Cafeteria (compensation for the gym/stomatology/psychological service & etc.);
 • 100 % paid sick leaves;
 • Paid vacation;
 • Annual salary review (based on performance);
 • OKR-based bonus system;
 • Individual annual training budget which allows to visit paid conferences, training sessions, English lessons, workshops, etc.;
 • Personal development plan;
 • Corporate events and team-building activities;
 • Free lunches at the office.
LinkedIn